نهانخانۀ اَسرار

نهانخانۀ اَسرار

بَر در میکده از روی نیٰاز آمده ام‏ ‏‏پیش اَصحاب طریقت بنمٰاز آمده ام‏ ‏‏از نهانخانه اَسرار ندارم خبری‏ ‏بدر پیر مُغان صاحب راز آمده ام

دوشنبه, مهر 28, 1399 6:42
گواه دل

گواه دل

سٰاغر از دست ظریف تو گُناهی نبود‏ ‏‏جُز سر کوی تو ای دوست! پناهی نبود‏ ‏‏درِ اُمّید ز هر سوی به رویم بسته است‏ ‏جُز در میکده، اُمّید به راهی نبود

شنبه, مهر 26, 1399 6:49
آیینه جان

آیینه جان

بــــــر در میکــــــــــــده بگذشته ز جان، آمده ‏ام پشت پایی زده بر هر دو جهان، آمده ‏ام جــــــــان که آیینه هستی است در اقلیم وجود بـــر زده سنگ به آیینـــه جــان، آمده ‏ام

پنجشنبه, مهر 24, 1399 7:25
آرزوها

آرزوها

در دلم بود که آدم شوم امّا نشدم‏ ‏‏بی خبر از همه عالم شوم امّا نشدم‏ ‏‏بر در پیر خرابات نهم روی نیاز ‏ ‏تا باین طایفه محرم شوم امّا نشدم

سه شنبه, مهر 22, 1399 7:38
اسرار جان

اسرار جان

ای دوست، پیـــــر میکده از راه می رسد بــــا یک گلِ شکفته به همراه، می رسد گل نیست، بلکه غنچه باغ سعادت است کـــــــز جان دوست بر دل آگاه می رسد

یکشنبه, مهر 20, 1399 7:22
جلوۀ جَمال

جلوۀ جَمال

کوتاه سُخن که یار آمَد‏ ‏‏با گیسویِ مُشکبار آمَد‏ ‏‏بگشود دَر و نقاب بَرداشت‏ ‏بی پَرده نگر، نگار آمَد

جمعه, مهر 18, 1399 7:9
انتظار

انتظار

از غــــم دوست، در این میکده فــــریاد کشم داد رس نیست کـه در هجر رخش داد کشم داد و بیــــداد که در محفل مــــا رندی نیست کــــه بــــرش شکوه بــرم، داد ز بیداد کشم

چهارشنبه, مهر 16, 1399 7:24
خضر راه

خضر راه

چه شد که امشب از اینجا گذارگاه تو شد‏ ‏‏مگر که آهِ من خسته خضر راه تو شد‏ ‏‏بَساط چون تو سُلیمان و کُلبۀ درویش‏ ‏نعوذبالله گویی ز اشتباه تو شد

دوشنبه, مهر 14, 1399 7:11
در هوای دوست

در هوای دوست

من در هوای دوست، گذشتم ز جان خویش دل از وطــــــن بریدم و از خاندان خویش در شهر خـــــویش، بود مرا دوستان بسی کردم جـــدا، هوای تو از دوستان خویش

شنبه, مهر 12, 1399 7:20
باده حضور

باده حضور

در لقــــــای رُخش، ای پیـــر! مرا یاری کن دستگیری کن و پیری کن و غمخواری کن از ســــــر کــــوی تو، مایوس نگردم هرگز غمـــزه‏ای، غمـــزدگان را تو مـددکاری کن

پنجشنبه, مهر 10, 1399 7:27
باده عشق

باده عشق

مــــن خراباتی ‏ام؛ از من، سخن یار مخواه گنگم، از گنگ پریشان شده، گفتار مخواه من کــه با کوری ومهجوری خود سرگرمم از چنین کور، تــــــــو بینایی و دیدار مخواه

سه شنبه, مهر 08, 1399 7:30
جلوۀ جٰام

جلوۀ جٰام

ای کاش دوست دَرد دلم را دوا کند‏ ‏‏گر مهربانیم ننماید جفا کند‏ ‏‏صوفی که از صفا به دلش جلوه ای ندید‏ ‏جامی از او گرفت که با آن صفا کند

یکشنبه, مهر 06, 1399 7:3
محرم دل

محرم دل

بـــــاز گـــــــویم غم دل را کــــه تــــو دلدار منی در غم و شــــــــادی و اندوه و اَلَم، یار منی

جمعه, مهر 04, 1399 6:26
محرم راز

محرم راز

در غــــم هجر رخ مـــاه تو، در سوز و گدازیم تا به کی زین غم جانکـاه بسوزیم و بسازیم؟ شب هجــــــــــران تو آخر نشود، رُخ ننمایی در همــــه دهــــر تــو در نازی و ما گرد نیازیم آید آن روز که در بــــــــاز کنی، پرده‏گشایی؟ تا به خـــــاک قدمت جـان و سر خویش ببازیم به اشارت، اگرم وعــــــده دیــــــــدار دهد یار تا پس از مـــرگ به وجد آمده در ساز و نوازیم گر به اندیشه بیاید که پناهی است به کویت نـــه ســـوی بتکده رو کرده، نه راهی حجازیم ساقی از آن خُمِ پنهان که ز بیگانه نهان است بـــــاده در ســـاغـــــر ما ریز که ما محرم رازیم

چهارشنبه, مهر 02, 1399 6:25
عشق دلدار

عشق دلدار

چشم بیمــــــار تو ای می زده، بیمارم کرد حلقــــــــــــه گیسویت ای یار، گرفتارم کرد سرو بستانِ نکویی، گل گلــزار جمال غمــــــــزه ناکرده، ز خوبان همه بیزارم کرد

یکشنبه, شهریور 30, 1399 7:37
رازِ مستی

رازِ مستی

بُگشای دَر، که یار ز خُم نوش جٰان کُند‏ ‏‏راز دَرون خویش ز مستی، عیان کند‏ ‏‏با دوستان بگو که به میخانه رو کنند‏ ‏تا یار از خمٰاری خود، داستان کند

جمعه, شهریور 28, 1399 7:1
خانه عشق

خانه عشق

خــانه عشق است و منزلگاه عشّاق حزین است پــــــایـــــــــــه آن بـرتر از دروازه عرشِ برین است ایـــــــن ســـرا، بارافکن می‏خوردگان راه یار است با پریشان حالی و مستی و بیهوشی قرین است

چهارشنبه, شهریور 26, 1399 7:2
عشقِ مسیحا دَم

عشقِ مسیحا دَم

بلبل از جلـــــــــوه گل، نغمه داوود نـــمود نغمـــــه ‏اش درد دل غمــــــزده بهبود نمود ســاقی از جام جهان‏تاب به جانِ عـــاشق آنچه با جــان خلیل، آتش نمــــــــرود نمود

دوشنبه, شهریور 24, 1399 7:39
مَحرمِ راز

مَحرمِ راز

در غم هجر رُخ ماه تو دَر سوز و گُدازیم‏ ‏‏تا به کی زین غم جانکاه بسوزیم و بسازیم‏ ‏‏شب هجران تو آخر نشود رُخ ننمایی‏ ‏دَر همه دَهر تو در نازی و ما گِرد نیازیم

شنبه, شهریور 22, 1399 7:27
دلجویی پیر

دلجویی پیر

دست آن شیخ ببوسیـــــد که تکفیرم کرد محتسب را بنوازیــــــــد کــــــــــــه زنجیرم کرد معتکف گشتــم از این پس، به در پیر مغان که به یک جرعه می از هر دو جهان سیرم کرد

پنجشنبه, شهریور 20, 1399 7:8
 خورشید جهان

خورشید جهان

بیدار شو ای یار، از این خواب گران بنگر رخ دوست را به هر ذرّه عیان تا خوابی، در خودیّ خود پنهانی خورشید جهان بُوَد ز چشم تو نهان

سه شنبه, شهریور 18, 1399 0:7
بت یکدانه

بت یکدانه

خـــرّم آن روز کــه ما عاکف میخانه شویم از کف عقل، بــرون جسته و دیوانه شویم بشکنیــــــــــــــم آینه فلسفه و عرفان را از صنمخــــــــــانه این قافله، بیگانه شویم

یکشنبه, شهریور 16, 1399 7:34
یاد دوست

یاد دوست

یاد روزی که به عشق تو گرفتار شدم از سر خــــویش گذر کرده، سوی یــــار شدم آرزوی خم گیسوی تو، خم کرد قدم بـــاز، انگشت نمـــــای ســـــر بـــــازار شدم

جمعه, شهریور 14, 1399 0:1
اخگر غم

اخگر غم

آنکــــــــــه ما را جفت با غم کرد، بنشانیــــد فرد دیــــــــــدی آخـــر پرسشی از حال زار ما نکرد؟ بـــــــــــر غَمِ پنهانْ اگر خواهی گــــواهی آشکار اشک ســــــــــرخم را روان بنگر تو بر رخسار زرد آتش دل را فــــــــــــرو بنشـــــانم ار با آب چشم بـــــــــــــر دو عالم اخگر غم می‏زنم با آه سرد گـــــر نه خود، رخسار زیبــــــای تو دید اندر چمن گــــــــــرد باد اندر رُخ گل می فشانَد از چه گرد؟ می نیــــــــــــــــارم ز آستانت روی خود برداشتن گــــر دو صد بارم ز کوی خویشتن، سازی تو طرد بشنوم گر، با مـــــن بیدل تــــــــــــو را باشد ستیز جـــــــــــان به کف بگرفته بشتابم به میدان نبرد "هندی" این بسرود هرچند اوستادی گفته است: "مرد این میدان نیم من، گر تو خواهی بود مرد"

چهارشنبه, شهریور 12, 1399 6:21
نهانخانه اسرار

نهانخانه اسرار

بــــــــر در میکــــــده از روی نیــــاز آمده‏ام پیش اصحاب طریقت، به نمـــاز آمده‏ام از نهــــــــــانخـــــانه اســــرار، ندارم خبری به در پیــــــر مغـان صـــاحب راز آمده‏ام از ســـــر کـــــــــوی تو رانـدند مرا با خواری با دلــــــی سوخته از بادیــه باز آمده‏ام صوفی و خرقه خود، زاهد و سجّاده خویش من سوی دیر مغان، نغمه نـواز آمده‏ام با دلــــی غمــــــزده از دیر به مسجد رفتم به امیدی هِله با سوز و گـــداز آمده ام تا کنــــــــد پـــــــرتو رویت به دو عالم غوغا بــــر هــــر ذره، به صد راز و نیاز آمده‏ام

دوشنبه, شهریور 10, 1399 6:53
صفحه 4 از 8 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8