• آخرین اخبار

خلاصه پاسخ به بهتان رسانه انگلیسی بی.بی.سی / قسمت اول

خلاصه پاسخ به بهتان رسانه انگلیسی بی.بی.سی / قسمت اول

نقد و پاسخ دکتر حمید انصاری قائم مقام موسسه تنظیم و نشر آثار حضرت امام خمینی (س) در رابطه با برنامه ای که از بنگاه خبری انگلیسی بی.بی.سی با عنوان مستند بهتان برای حفظ نظام پخش شده است.

فرازی از وصیتنامه سیاسی - الهی امام خمینی (س)

از توطئه های مهمی که در قرن اخیر، خصوصا در‏‎ ‎‏دهه های معاصر، و بویژه پس از پیروزی انقلاب آشکارا به‏‎ ‎‏چشم می خورد، تبلیغات دامنه دار با ابعاد مختلف برای‏‎ ‎‏مأیوس نمودن ملتها و خصوص ملت فداکار ایران از اسلام‏ است.