نیم غمزه

نیم غمزه

پــــروانــــــــه وار بر در میخانــه، پر زدم در بستــه بــــود با دل دیـــــوانــــه در زدم خــــــوابم ربود، آن بت دلدار تــا به صبح چـــــون مرغ حق، ز عشق ندا تا سحر زدم

دوشنبه, فروردين 18, 1399 6:54
بَلای هجران

بَلای هجران

هیچ دانی که ز هجران تو حالم چون شد‏ ‏‏جگرم خون و دلم خون و سرشکم خون شد‏ ‏‏لب شیرین تو ای می زده فرهادم کرد‏ ‏‏جانم از هَر دو جهان رسته شد و مجنون شد

شنبه, فروردين 16, 1399 6:54
وادی ایمن

وادی ایمن

مــن در این بادیــــــه صاحب نظری مـــی‏جویم راه گــــــم کــــــرده ‏ام و راهبری می‏جویم از ورق پــــــاره عرفان، خبری حـــاصل نیست از نـــــــهانخــــانه رندان، خبری می‏جویم

پنجشنبه, فروردين 14, 1399 6:55
همّت پیر

همّت پیر

رازی است مـــــرا، رازگشــــایی خواهم دردی است به جانم و دوایی خواهم گـــر طـــــور ندیدم و نخـــــواهــــم دیدن در طــــور دل از تو، جای پایی خواهم

سه شنبه, فروردين 12, 1399 6:58
آب زندگانی

آب زندگانی

قَدِ دلجویت اندر گُلشنِ حُسن‏ ‏‏یکی سَروی است کاندر کاشمر نیست‏ ‏‏در آئینه ی من آب زندگانی‏ ‏از آن شیرین دهن پاکیزه تر نیست

یکشنبه, فروردين 10, 1399 6:46
نازْ پَرورد

نازْ پَرورد

قامتت نازم که از سَر و سَهی دلکش تر است‏ ‏‏نوک مژگانت همی خونریزتر از خنجر است‏ ‏‏از سرشکم گر به پا خیزد ز نو طوفان نوح‏ ‏‏ای خدایا! ناخدا اندر میانه رَهبر است

جمعه, فروردين 08, 1399 6:45
هوای وصال

هوای وصال

در پیچ و تــــــــاب گیسوی دلبر، ترانه است دل بـــــــــــرده فدایی هر شاخ شانــــــه است جان در هــــــــوای دیدن رخسار ماه توست در مسجد و کنیســــه نشستن بهانــــــه است

چهارشنبه, فروردين 06, 1399 6:59
بهار جان

بهار جان

بهــــار آمد، جوانی را پس از پیری ز سر گیرم کنـــار یــــار بنشینم ز عمـــر خــود ثمرگیرم بــــه گلشن باز گردم، با گل و گلبن در آمیزم بـــه طرف بوستان دلدار مهوش را به برگیرم

دوشنبه, فروردين 04, 1399 7:40
بهار

بهار

بهار آمد که غم از جان برد، غم در دل افزون شد چه گویم کز غم آن ســـــروِ خندان، جان و دل خون شد گـــــروه عــــــاشقان بستند محملهــا و وارستند تو دانـــــــی حال مـــا واماندگان در این میان چون شد

شنبه, فروردين 02, 1399 7:36
عید نوروز

عید نوروز

باد نوروز وزیـــده است به کوه و صحرا جامه عیـــد بپـــوشنـــد، چه شاه و چه گدا بلبل باغ جنان را نبـــود راه به دوست نازم آن مطـــرب مجلـــس کـــه بود قبله نما

جمعه, فروردين 01, 1399 7:42
مایۀ ناز

مایۀ ناز

دست من بَر سر زلفیْن تو بند است امشب‏ ‏‏باخبر باش که پایم به کمند است امشب‏ ‏‏جان مَن در خور یک بوسه ای از لعل تو نیست‏ ‏‏قدس من! باز بگو بوسه به چند است امشب

چهارشنبه, اسفند 28, 1398 7:39
نسیم عشق

نسیم عشق

بـــه مــــن نگـــر که رخی همچو کهــــربا دارم دلــــی به ســــوی رخ یـــار دلـــربا دارم ز جـــام عشق چشیـــدم شراب صدق و صفا به خــــُمّ میکــــده بـا جان و دل، وفادارم

دوشنبه, اسفند 26, 1398 6:51
برای احمد

برای احمد

اَحمد است از مُحمّد مُختار‏ ‏‏که حَمیدش نگاهدار بُوَد ‏‏(یا حمید بحق مُحمّد)‏ ‏‏فاطی از عرش بطن فاطمه است‏ ‏فاطِر آسمانْش یٰار بُوَد

شنبه, اسفند 24, 1398 7:5
طفلِ طریق

طفلِ طریق

ای پیر طریق دستگیری فرما!‏ ‏‏طفلیم در این طریق پیری فرما!‏ ‏‏فرسوده شُدیم و رَه بجائی نرسید‏ ‏‏یارا! تو دَر این راه امیری فرما!

پنجشنبه, اسفند 22, 1398 7:28
دَرِ وصل

دَرِ وصل

ای دوست ببین حال دل زار مرا‏ ‏‏وین جان بَلادیدۀ بیمٰار مَرا‏ ‏‏تا کی در وصل خود برویم بندی‏ ‏‏جانا مَپسند دیگر آزار مَرا

سه شنبه, اسفند 20, 1398 7:26
پرده نشین

پرده نشین

این قافله از صُبح ازل سوی تو رانند‏ ‏‏تا شام اَبد نیز بسوی تو روانند‏ ‏‏سرگشته و حیران هَمه در عشق تو غرقند‏ ‏ دل سوخته هر ناحیه بی تاب و توانند

یکشنبه, اسفند 18, 1398 7:18
جام چشم

جام چشم

تاراج کرد روی گُلش هستی مرا‏ ‏‏افزود چشم می زده اش مستی مرا‏ ‏‏افروخت آتشی به روانم ز غمزه اش‏ ‏بَر باد داد سرکشی و پستی مرا

جمعه, اسفند 16, 1398 7:36
عشق دلدار

عشق دلدار

چشم بیمار تو ای می زده بیمٰارم کرد‏ ‏‏حلقۀ گیسویت ای یار گرفتارم کرد‏ ‏‏سرو بُستان نکویی گُل گُلزار جمال‏ ‏ غمزه ناکرده ز خوبان همه بیزارم کرد

چهارشنبه, اسفند 14, 1398 7:14
قبلۀ عشق

قبلۀ عشق

بهار شد دَر میخانه باز باید کرد‏ ‏‏بسوی قبله عاشق نمٰاز باید کرد‏ ‏‏نسیم قدس بعُشاق باغ مژده دَهد‏ ‏که دل ز هر دو جَهان بی نیاز باید کرد

دوشنبه, اسفند 12, 1398 7:12
اخگر غم

اخگر غم

آن که ما را جفت با غم کرد، بنشانید فرد‏ ‏‏دیدی آخر پُرسشی از حال زار ما نکرد‏ ‏‏بر غَمِ پنهانْ اگر خواهی گواهی آشکار‏ ‏اشک سُرخم را روان بنگر تو بر رُخسار زرد

شنبه, اسفند 10, 1398 7:9
پرواز جان

پرواز جان

گر بسوی کوچۀ دلدار راهی باز گردد‏ ‏‏گر که بخت خفته ام با من دمی همساز گردد‏ ‏‏گر نسیم صُبحگاهی رَه بکوی دوست یابد‏ ‏گر دل افسرده با آن سرو قد همراز گردد

پنجشنبه, اسفند 08, 1398 7:7
راه و رسم عشق

راه و رسم عشق

آنکه سَر در کوی او نگذاشته آزاده نیست‏ ‏‏آنکه جان نفکنده دَر درگاه او دلداده نیست‏ ‏‏نیستی را برگزین ای دوست اندر راه عشق‏ ‏رنگ هستی هر که بر رُخ دارد آدم زاده نیست

سه شنبه, اسفند 06, 1398 7:5
پرتو عشق

پرتو عشق

عشق اگر بال گُشاید به جهٰان حاکم اوست‏ ‏‏گر کند جلوه دَر این کوْن و مکان حاکم اوست‏ ‏‏روزی از رُخ بنماید ز نهانخانۀ خویش‏ ‏فاش گردد که به پیدا و نهان حاکم اوست

یکشنبه, اسفند 04, 1398 7:2
آواز سروش

آواز سروش

بر در میکــــــــده، پیمانه زدم خرقه به دوش تا شـــود از کفــــــم آرام و رَوَد از سر هوش از دم شیخ، شفـــای دل من حاصل نیست بایدم، شکـــــــــوه برم پیش بت باده فروش

جمعه, اسفند 02, 1398 7:19
راز بگشا

راز بگشا

مرغ دل پر می‏زند تا زین قفس بیرون شود جــان به‏ جان آمد توانش، تا دمـی مجنون شود کس نــــــــــداند حال این پروانه دلسوخته در بــــرِ شمعِ وجود دوسـت، آخر چون شود؟

چهارشنبه, بهمن 30, 1398 7:32
صفحه 1 از 7 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7