محرم دل

محرم دل

بـــــاز گـــــــویم غم دل را کــــه تــــو دلدار منی در غم و شــــــــادی و اندوه و اَلَم، یار منی

جمعه, مهر 04, 1399 6:26
محرم راز

محرم راز

در غــــم هجر رخ مـــاه تو، در سوز و گدازیم تا به کی زین غم جانکـاه بسوزیم و بسازیم؟ شب هجــــــــــران تو آخر نشود، رُخ ننمایی در همــــه دهــــر تــو در نازی و ما گرد نیازیم آید آن روز که در بــــــــاز کنی، پرده‏گشایی؟ تا به خـــــاک قدمت جـان و سر خویش ببازیم به اشارت، اگرم وعــــــده دیــــــــدار دهد یار تا پس از مـــرگ به وجد آمده در ساز و نوازیم گر به اندیشه بیاید که پناهی است به کویت نـــه ســـوی بتکده رو کرده، نه راهی حجازیم ساقی از آن خُمِ پنهان که ز بیگانه نهان است بـــــاده در ســـاغـــــر ما ریز که ما محرم رازیم

چهارشنبه, مهر 02, 1399 6:25
عشق دلدار

عشق دلدار

چشم بیمــــــار تو ای می زده، بیمارم کرد حلقــــــــــــه گیسویت ای یار، گرفتارم کرد سرو بستانِ نکویی، گل گلــزار جمال غمــــــــزه ناکرده، ز خوبان همه بیزارم کرد

یکشنبه, شهریور 30, 1399 7:37
رازِ مستی

رازِ مستی

بُگشای دَر، که یار ز خُم نوش جٰان کُند‏ ‏‏راز دَرون خویش ز مستی، عیان کند‏ ‏‏با دوستان بگو که به میخانه رو کنند‏ ‏تا یار از خمٰاری خود، داستان کند

جمعه, شهریور 28, 1399 7:1
خانه عشق

خانه عشق

خــانه عشق است و منزلگاه عشّاق حزین است پــــــایـــــــــــه آن بـرتر از دروازه عرشِ برین است ایـــــــن ســـرا، بارافکن می‏خوردگان راه یار است با پریشان حالی و مستی و بیهوشی قرین است

چهارشنبه, شهریور 26, 1399 7:2
عشقِ مسیحا دَم

عشقِ مسیحا دَم

بلبل از جلـــــــــوه گل، نغمه داوود نـــمود نغمـــــه ‏اش درد دل غمــــــزده بهبود نمود ســاقی از جام جهان‏تاب به جانِ عـــاشق آنچه با جــان خلیل، آتش نمــــــــرود نمود

دوشنبه, شهریور 24, 1399 7:39
مَحرمِ راز

مَحرمِ راز

در غم هجر رُخ ماه تو دَر سوز و گُدازیم‏ ‏‏تا به کی زین غم جانکاه بسوزیم و بسازیم‏ ‏‏شب هجران تو آخر نشود رُخ ننمایی‏ ‏دَر همه دَهر تو در نازی و ما گِرد نیازیم

شنبه, شهریور 22, 1399 7:27
دلجویی پیر

دلجویی پیر

دست آن شیخ ببوسیـــــد که تکفیرم کرد محتسب را بنوازیــــــــد کــــــــــــه زنجیرم کرد معتکف گشتــم از این پس، به در پیر مغان که به یک جرعه می از هر دو جهان سیرم کرد

پنجشنبه, شهریور 20, 1399 7:8
 خورشید جهان

خورشید جهان

بیدار شو ای یار، از این خواب گران بنگر رخ دوست را به هر ذرّه عیان تا خوابی، در خودیّ خود پنهانی خورشید جهان بُوَد ز چشم تو نهان

سه شنبه, شهریور 18, 1399 0:7
بت یکدانه

بت یکدانه

خـــرّم آن روز کــه ما عاکف میخانه شویم از کف عقل، بــرون جسته و دیوانه شویم بشکنیــــــــــــــم آینه فلسفه و عرفان را از صنمخــــــــــانه این قافله، بیگانه شویم

یکشنبه, شهریور 16, 1399 7:34
یاد دوست

یاد دوست

یاد روزی که به عشق تو گرفتار شدم از سر خــــویش گذر کرده، سوی یــــار شدم آرزوی خم گیسوی تو، خم کرد قدم بـــاز، انگشت نمـــــای ســـــر بـــــازار شدم

جمعه, شهریور 14, 1399 0:1
اخگر غم

اخگر غم

آنکــــــــــه ما را جفت با غم کرد، بنشانیــــد فرد دیــــــــــدی آخـــر پرسشی از حال زار ما نکرد؟ بـــــــــــر غَمِ پنهانْ اگر خواهی گــــواهی آشکار اشک ســــــــــرخم را روان بنگر تو بر رخسار زرد آتش دل را فــــــــــــرو بنشـــــانم ار با آب چشم بـــــــــــــر دو عالم اخگر غم می‏زنم با آه سرد گـــــر نه خود، رخسار زیبــــــای تو دید اندر چمن گــــــــــرد باد اندر رُخ گل می فشانَد از چه گرد؟ می نیــــــــــــــــارم ز آستانت روی خود برداشتن گــــر دو صد بارم ز کوی خویشتن، سازی تو طرد بشنوم گر، با مـــــن بیدل تــــــــــــو را باشد ستیز جـــــــــــان به کف بگرفته بشتابم به میدان نبرد "هندی" این بسرود هرچند اوستادی گفته است: "مرد این میدان نیم من، گر تو خواهی بود مرد"

چهارشنبه, شهریور 12, 1399 6:21
نهانخانه اسرار

نهانخانه اسرار

بــــــــر در میکــــــده از روی نیــــاز آمده‏ام پیش اصحاب طریقت، به نمـــاز آمده‏ام از نهــــــــــانخـــــانه اســــرار، ندارم خبری به در پیــــــر مغـان صـــاحب راز آمده‏ام از ســـــر کـــــــــوی تو رانـدند مرا با خواری با دلــــــی سوخته از بادیــه باز آمده‏ام صوفی و خرقه خود، زاهد و سجّاده خویش من سوی دیر مغان، نغمه نـواز آمده‏ام با دلــــی غمــــــزده از دیر به مسجد رفتم به امیدی هِله با سوز و گـــداز آمده ام تا کنــــــــد پـــــــرتو رویت به دو عالم غوغا بــــر هــــر ذره، به صد راز و نیاز آمده‏ام

دوشنبه, شهریور 10, 1399 6:53
مذهب رندان

مذهب رندان

آنکه دل بگسلد از هر دو جهان، درویش است آنکـــــه بگــــذشت ز پیـــدا و نهان، درویش است خـــــــــرقه و خانقه از مذهب رندان دور است آنکــــه دوری کند از ایــــــن و از آن، درویش است نیست درویش کــــــــــــه دارد کُلــه درویشی آنکـــــه نادیـــده کلاه و سر و جـان، درویش است حلقــــــه ذکـــــــــر میارای کــه ذاکر، یار است آنکــــــه ذاکـــــر بشناسد به عیان، درویش است هـــــر که در جمع کسان دعوی درویشی کرد بـــــه حقیقت، نــــه که با ورد زبان، درویش است صــــــوفی‏ای کو به هوای دل خود شد درویش بنـــده همت خویش است، چسان درویش است؟

شنبه, شهریور 08, 1399 6:32
محفل رندان

محفل رندان

آیـــد آن روز کــــه خــــاک سر کویش باشم تــــرک جـــان کرده و آشفته رویَش باشم ســـــــاغر روح‏فـــــــزا از کــــف لطفش گیرم غافل از هر دو جهان، بسته مویش باشم ســـر نهــم بر قدمش، بوسه زنان تا دم مرگ مست تـــا صبح قیـامت ز سبویش باشم همچـو پروانه بسوزم برِ شمعش، همه عمر محـــو چـون می‏زده در روی نکویش باشم رســـد آن روز که در محفل رندان، سرمست راز دار همـــــــه اســـرار مگــــویش باشم یــــوسفـم، گـــــر نـــــزند بر سر بالینم سر همچــــو یعقـوب، دل آشفته بویش باشم

پنجشنبه, شهریور 06, 1399 6:31
شمع وجود

شمع وجود

آیــد آن روز که من، هجرت از این خــانه کنم؟ از جهــــــان پر زده، در شـــاخ عدم لانه کنم؟ رسد آن حــــــال کـــه در شمعِ وجـــود دلدار بــــال و پـــــر سوخته، کارِ شب پروانه کنم؟

سه شنبه, شهریور 04, 1399 6:4
بار امانت

بار امانت

غــمی خواهم که غمخوارم تـو باشی دلــــــی خواهم، دل آزارم تو باشی جهــــــــان را یک جـــوی ارزش نباشد اگر یــــــــــــارم، اگر یارم تو باشی

یکشنبه, شهریور 02, 1399 6:28
راه و رسم عشق

راه و رسم عشق

آنکـــــــــه ســر در کوی او نگذاشته، آزاده نیست آنکـــــه جـــــــان نفکنـده در درگاه او، دلداده نیست نیستی را بــــــرگزین ای دوست، اندر راه عشق رنگ هستی هـــــــــر که بر رُخ دارد، آدم‏زاده نیست راه و رسم عشق، بیرون از حساب ما و تو است آنکـه هشیار است و بیدار است، مست باده نیست ســــــــر نهــــادن بر در او پا به سر بنهادن است هـــر کـه خود را هست داند، پا به سر بنهاده نیست سالها باید که راه عشق را پیدا کنیم این ره رندان میخانه است راه ساده نیست خرقه درویش همچون تاج شاهنشاهی است تا جدار و خرقه دار از رنگ و بو افتاده نیست تا اسیر رنگ و بویی،بوی دلور نشنوی هر که این اغلال در جانش بود آماده نیست

پنجشنبه, مرداد 30, 1399 6:26
دعوی اخلاص

دعوی اخلاص

گــــر تــــو آدم‏زاده هستی "عَلّم اَلاَسما" چه شد؟ "قابَ قَوْسینت" کجا رفته است؟ "اَوْاَدْنی" چه شد؟ بـــــر فـــــــــراز دار، فـــــــــریاد "اَنَا الحق" می‏زنی مــــــدّعیِ حــــــــق طلب، اِنیّت و اِنّـــــا چه شد؟

سه شنبه, مرداد 28, 1399 6:10
چشم بیمار

چشم بیمار

من به خال لبت ای دوست گرفتار شدم چشم بیمــــار تــــو را دیــدم و بیمار شدم فارغ از خود شدم و کوس اناالحق بزدم همچــــو منصــور خــــــریدار سرِ دار شدم

یکشنبه, مرداد 26, 1399 6:0
دریای هستی

دریای هستی

در غم عشقت فتــــــادم، کاشکی درمان نبــــودی من سر و سامان نجویم، کاشکی سامان نبودی زاده اسمـــــــــــاء را با جَنّةُ الْمَأوی چـــه کــــاری؟ در چــــمِ فردوس می ماندم، اگر شیطان نبودی

جمعه, مرداد 24, 1399 6:12
غم یار

غم یار

بـــــــــــــــاده از پیمانه دلدار، هشیاری ندارد بی‏خـــــــودی از نوش این پیمانه، بیداری ندارد چشم بیمار تو هر کس را به بیماری کشاند تا ابـــــــــــــــد این عاشق بیمار، بیماری ندارد

چهارشنبه, مرداد 22, 1399 6:45
عطر یار

عطر یار

مـــــا نــــدانیم که دلبستــــه اوییم، همه مست و سرگشته آن روی نکــــوییم، همه فـــــارغ از هر دو جهانیم و ندانیم کـــه ما در پــــی غمــــــــزه او بادیـــه پوییــم، همه

دوشنبه, مرداد 20, 1399 6:40
قصه مستی

قصه مستی

آنکه دل خــــــــــواهد، درون کعبه و بتخانه نیست آنچـــــه جان جوید، به دست صـــوفی بیگانه نیست گفته هـــــای فیلسوف و صوفی و درویش و شیخ در خـــــــور وصف جمــــــــــــــال دلبـــر فرزانه نیست

شنبه, مرداد 18, 1399 6:29
شرح جلوه

شرح جلوه

دیــــــــــده ‏ای نیست نبیند رخ زیبــــــــــــای تو را نیست گـوشی که همی ‏نشنود آوای تو را هیچ دستـــــــــی نشـــــــــود جز بر خوان تو دراز کـــس نجوید به جهـــــــان جز اثر پای تو را

پنجشنبه, مرداد 16, 1399 6:58
صفحه 1 از 4 1 | 2 | 3 | 4