شرح پریشانی

شرح پریشانی

درد خـــــــواهم، دوا نمی‏خــــــواهم غصّـــه خواهـــم، نوا نمی‏خواهم عـــــاشقم، عــــــاشقم، مریض توام زیـن مرض، من شفا نمی‏خواهم

سه شنبه, آذر 18, 1399 6:56
شبِ وصل

شبِ وصل

یــــک امشبــــی که در آغوش مـــــاه تابانم ز هر چه در دو جهان است، روی گردانم بگیـــــر دامن خورشید را دمــــــی، ای صبح کــــه مــه نهاده سر خویش را به دامانم

یکشنبه, آذر 16, 1399 7:55
سرود عشق

سرود عشق

بهــــــــــــار آمــــــــد و گلـــزار، نور باران شد چمـــــــــن ز عشق رُخ یار، لاله افشــان شد ســـــرود عشق ز مـــــرغان بوستان بشنو! جــــــمال یار ز گلبــــرگِ سبز، تابـــــــــان شد

جمعه, آذر 14, 1399 7:52
سرّ عشق

سرّ عشق

مـــــــا ز دلبستگی حیله گران، بی‏خبریم از پــــــریشانی صاحبنظران، بی‏خبریم عــــــــــاقلان از سر سودایی ما بی‏خبرند ما ز بیهــــــودگی هوشوران بی‏خبریم

چهارشنبه, آذر 12, 1399 7:50
سخن دل

سخن دل

عـــاشق دوست ز رنـــــگش پیداست بیدلــــــــــی از دل تنگـــش پیداست نتــــــــــوان نــــــرم نمودش به سخن ایــــن سخن، از دل سنگش پیداست

دوشنبه, آذر 10, 1399 7:46
سبوی عاشقان

سبوی عاشقان

بــــــرخیز مطربا، که طرب آرزوی ماست چشم خــــرابِ یارِ وفــــــــــادار سوی ماست دیـــــوانگی عاشق خوبان، ز باده است مستی عاشقـــــــــان خدا، از سبوی ماست

شنبه, آذر 08, 1399 7:44
سایه لطف

سایه لطف

بــوی گل آید از چمن، گویی که یار آنجا بود در بـــــــاغ جشنی دلپسند از یـــــــاد او، بر پا بود بـــر هر دیاری بگذری، بر هر گروهی بنگری با صــــــد زبان، با صد بیان، در ذکـــــر او غوغــا بود

پنجشنبه, آذر 06, 1399 7:42
سایه سرو

سایه سرو

ابـــــــرو و مژّه او تیر و کمان است هنوز طرّه گیسوی او عطر فشان است هنوز مـــــا به سوداگری خویش، روانیم همه او به دلبردگی خویش روان است هنوز

سه شنبه, آذر 04, 1399 7:39
ساغر فنا

ساغر فنا

تـــا در جهــــــان بــــــود اثر، از جــــای پای تو تا نغمــــه ‏ای بــــود به فلک، از ندای تو تا ساغر است و مستی و میخوارگی و عشق تا مسجد است و بتکـده و دیر، جای تو

شنبه, آذر 01, 1399 7:38
راز گشایی

راز گشایی

بس کــــن این یــاوه سرایی، بس کن تــا به کی خویش ستایی، بس کن مخلصـــــــــان لــب به سخن وا نـکنند بـــــرکَن ایـــن ثوبِ ریایی، بس کن

جمعه, آبان 30, 1399 7:30
صاحب درد

صاحب درد

مــــا زاده عشقیم و فــــــــــزاینده دردیم بــــــــا مدّعیِ عاکفِ مسجد، به نبردیم با مـــــــــدعیان، در طلبش عهد نبستیم با بــــــــی‏خبران، ســازش بیهوده نکردیم

چهارشنبه, آبان 28, 1399 7:26
پَرتو حُسن

پَرتو حُسن

خواست شیطان بد کند با من ولی احسٰان نمود‏ ‏‏از بهشتم بُرد بیرون بستۀ جانان نمود‏ ‏‏خواست از فردوس بیرونم کند خوارم کند‏ ‏عشق پیدا گشت و از مُلک و مَلَک پرّان نمود

دوشنبه, آبان 26, 1399 7:9
روز وصل

روز وصل

غم مخور، ایّام هجران رو به ‏پایان می‏رود این خمـــاری از سر ما مــــی‏گساران می رود پــــرده را از روی ماه خویش، بالا می‏زند غمزه را سر می‏دهد، غم از دل و جان می‏رود

شنبه, آبان 24, 1399 7:23
رخ خورشید

رخ خورشید

عیب از ما است، اگر دوست ز ما مستور است دیده بگشای کـــــه بینی همــه عالم طور است لاف کـــم زن کـــــــــه نبیند رخ خـورشید جهان چشــم خفــاش کـــــه از دیدن نــوری کور است

پنجشنبه, آبان 22, 1399 7:24
دریای عشق

دریای عشق

افسانه جهــــان، دل دیوانه من است در شمع عشق سوخته، پروانه من است گیسوی یــار، دام دل عاشقان اوست خــــــال سیاه پشت لبش دانه من است

سه شنبه, آبان 20, 1399 7:14
دیار قُدس

دیار قُدس

دست از دلم بدار که جانم به لب رسید‏ ‏‏اندر فراقِ روی تو، روزم به شب رسید‏ ‏‏گفتم به جٰان غمزده دیگر تو غم مخور ‏ ‏غم رخت بست و موسم عیش و طرب رسید

یکشنبه, آبان 18, 1399 7:59
خرقه تزویر

خرقه تزویر

مـــــــــــاییم و یکی خرقه تزویر و دگر هیچ در دام ریـــــــــــا، بسته به زنجیر و دگر هیچ خودبینی و خودخواهی و خودکامگی نفس جان را چو "روان" کــــرده زمینگیر و دگر هیچ

جمعه, آبان 16, 1399 7:4
دیار دلدار

دیار دلدار

کــــور کورانه به میخانه مرو، ای هشیار خـــانه عشق بــــود، جــــــامه تزویر برآر عـاشقانند در آن خانه، همه بی سر و پا سروپـــــایی اگرت هست، در آن پانگذار

چهارشنبه, آبان 14, 1399 7:6
پیر مُغان

پیر مُغان

عهدی که بسته بودم با پیر می فروش‏ ‏‏در سال قبل؛ تازه نمودم دوباره دوش‏ ‏‏افسوس آیدم که در این فصل نوبهٰار‏ ‏یاران، تمام، طَرف گُلستان و من خموش

دوشنبه, آبان 12, 1399 7:48
حُسن ختام

حُسن ختام

الا یا ایها الساقی! ز مـــی پُر ســــاز جامم را که از جـــانم فــــرو ریزد، هوای ننگ و نامم را از آن می ریز در جـــامم کــه جانم را فنا سازد برون سازد ز هستی، هسته نیرنگ و دامم را

شنبه, آبان 10, 1399 7:59
بادۀ هوشیاری

بادۀ هوشیاری

برگیر جام و جامۀ زُهد و ریا درآر‏ ‏‏محراب را به شیخ ریاکار واگُذار‏ ‏‏با پیر میکده خبر حال ما بگو‏ ‏با ساغری بُرون کُند از جان ما خمار

پنجشنبه, آبان 08, 1399 7:56
پرتو خورشید

پرتو خورشید

مژده ای مُرغ چمن فصل بهٰار آمد باز‏ ‏‏موسم می زدن و بوس و کنار آمد باز‏ ‏‏وقت پژمُردگی و غمزدگی آخر شد‏ ‏روز آویختن از دامن یار آمد باز

سه شنبه, آبان 06, 1399 7:54
جام جم

جام جم

بــــــا گلرخان بگویید ما را به خود پذیرند از عــــــــــاشقان بیدل، همواره دست گیرند دردی است در دلِ ما، درمان نمی پذیرد دستی به عاشقان ده، کـز شوقِ دل بمیرند

یکشنبه, آبان 04, 1399 7:45
جامِ ازل

جامِ ازل

مــــــازاده عشقیم و پســــرخـــوانده جامیم در مستی و جــــــانبازی دلدار تمامیم دلـــــــداده میخــــــــــانه و قــــربانی شربیم در بارگــــــه پیرمغان، پیــــــــر غلامیم

جمعه, آبان 02, 1399 7:42
با که گویم

با که گویم

بــــا کــــــه گویم غم دیوانگی خود، جز یار؟ از که جویم ره میخــانه، به غیر از دلدار؟ سرّ عشق است که جز دوست نداند دیگر مــی‏نگنجد غم هجـــران وی، اندر گفتار

چهارشنبه, مهر 30, 1399 7:33
صفحه 3 از 8 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8