آتش عشق

آتش عشق

کیست کــــــــــــآشفته آن زلف چلیپا نشود دیده ای نیست که بیند تــــو و شیـــدا نشود نـــــــــــــاز کن، ناز که دلها همه در بند تواند غمزه کن، غمزه کـــه دلبـــر چو تو پیدا نشود

یکشنبه, اردیبهشت 28, 1399 7:15
آفتاب نیمه شب

آفتاب نیمه شب

ای خوب رُخ که پرده نشینی و بی حجاب‏ ‏‏ای صَدهزار جلوه گر و باز در نقاب‏ ‏‏ای آفتاب نیمه شب ای ماه نیم روز‏ ‏ای نجم دوربین که نه ماهی نه آفتاب

جمعه, اردیبهشت 26, 1399 7:54
جان جهان

جان جهان

بتو دل بستم و غیر تو کسی نیست مرا‏ ‏‏جُز تو ای جٰان جَهان دادرسی نیست مرا‏ ‏‏عاشق روی توام ای گُل بی مثل و مثال‏ ‏بخدا غیر تو هرگز هوسی نیست مرا

چهارشنبه, اردیبهشت 24, 1399 7:53
دریای جمال

دریای جمال

سر زُلفت به کناری زن و رُخسار گشا‏ ‏‏تا جَهان محو شود، خرقه کشد سوی فنا‏ ‏‏بسر کوی تو ای قبلۀ دل! راهی نیست‏ ‏ور نه هرگز نشوم راهیِ وادیِّ «مِنا»

دوشنبه, اردیبهشت 22, 1399 7:50
دریا و سراب

دریا و سراب

مــــا را رهـــــا کنید در این رنج بی‏حساب بــــــــــا قلب پاره پاره و با سینه ‏ای کباب عمری گذشت در غم هجران روی دوست مــــــــــرغم درون آتش، و ماهی برون آب

شنبه, اردیبهشت 20, 1399 7:16
راز نهان

راز نهان

داستــــــــــــــــــان غم من راز نهانی باشد آن شناســـد که ز خود یکسره فانی باشد بـــــــــــه خـــــــمِ طره زلفت نتوانم ره یافت آن توانـــــــد که دلش آنچه تو دانی، باشد

پنجشنبه, اردیبهشت 18, 1399 7:27
درگاهِ جمال

درگاهِ جمال

هــــر کجا پا بنهی حسن وی آنجا پیداست هــــرکجــــــــا سر بنهی سجده‏ گه آن زیباست همـــــــه سرگشتـــــه آن زلف چلیپای ویند در غم هجــر رُخش، این همه شور و غوغاست

سه شنبه, اردیبهشت 16, 1399 7:19
خلوت مستان

خلوت مستان

دَر حلقۀ دَرویش ندیدیم صفائی‏ ‏‏دَر صومعه از او نشنیدیم ندائی

یکشنبه, اردیبهشت 14, 1399 7:17
رازِ مستی

رازِ مستی

گشــای در که یار ز خُم نوش جان کند راز درون خویش ز مستی، عیان کند

جمعه, اردیبهشت 12, 1399 0:29
روی یار

روی یار

این رهــــــــروان عشق، کجا مـــی‏روند زار؟ ره را کنــــاره نیست، چــرا می نهند بار؟ هـــــر جـــــا روند، جز سر کوی نگار نیست هــــر جـــــــا نهند بــار، همانجا بود نگار

دوشنبه, اردیبهشت 08, 1399 7:21
کاروان عُمر

کاروان عُمر

عُمر را پایان رسید و یارم از دَر دَر نیامد‏ ‏‏قصّه ام آخر شد و این غصّه را آخر نیامد‏ ‏‏جام مرگ آمد بدستم جام می هَرگز ندیدم‏ ‏ سالهٰا بر من گذشت و لُطفی از دلبر نیامد

شنبه, اردیبهشت 06, 1399 7:6
باده

باده

ماه رمضان شد می و میخانه بَر اُفتاد‏ ‏‏عشق و طرب و باده بوقت سَحر اُفتاد‏ ‏‏افطار بمی کرد بَرم پیر خرابات‏ ‏گفتم که تو را روزه به برگ و ثمر اُفتاد

سه شنبه, اردیبهشت 02, 1399 6:51
تکرار مکرّرات

تکرار مکرّرات

ای وازده ترّهات بس کُن‏ ‏‏تکرار مُکرّرات بس کُن‏ ‏‏بربند زبان یاوه گوئی ‏بشکن قلم و دوات بس کُن

شنبه, فروردين 30, 1399 7:8
معجز عشق

معجز عشق

نــــــــــــاله زد دوست که راز دل او پیدا شد پیش رنـــــــــدان خرابــات چسان رسوا شد خـــــواستم راز دلم پیش خودم باشد و بس در میخـــــــــانه گشـودند و چنین غوغا شد

پنجشنبه, فروردين 28, 1399 6:42
مستی نیستی

مستی نیستی

در محضــــــــر شیخ، یــــــادی از یار نبود در خـــــانقــه از آن صنم آثــار نبود در دیـــــــر و کلیســــا و کنیس و مسجد از ســـاقــــی گلعـــــذار دیــّار نبود

سه شنبه, فروردين 26, 1399 6:47
اگر بگذارد

اگر بگذارد

قُم بدکی نیست از برای مُحصِّل‏ ‏‏سنگک نرم و کباب اگر بگذارد‏ ‏‏حوزۀ علمیّه دایر است و لیکن‏ ‏خانِ فرنگی مآب اگر بگذارد

یکشنبه, فروردين 24, 1399 6:48
در مَدح ولی عَصر«عج»

در مَدح ولی عَصر«عج»

دوستان آمد بهار عیش و فصل کامرانی‏ ‏‏مژده آورده گل و خواهد ز بلبُل مژدگانی‏ ‏‏باد در گلشن فزون از حد نموده مُشک بیزی‏ ‏اَبر در بُستان بُرون از حد نموده دُرفشانی

جمعه, فروردين 22, 1399 6:57
میلاد گل

میلاد گل

میلاد گل و بهـــار جـــــان آمد برخیز که عید می‏ کشان آمد خاموش مباش، زیر این خرقه بر جان جهان، دوباره جان آمد

چهارشنبه, فروردين 20, 1399 6:48
نیم غمزه

نیم غمزه

پــــروانــــــــه وار بر در میخانــه، پر زدم در بستــه بــــود با دل دیـــــوانــــه در زدم خــــــوابم ربود، آن بت دلدار تــا به صبح چـــــون مرغ حق، ز عشق ندا تا سحر زدم

دوشنبه, فروردين 18, 1399 6:54
بَلای هجران

بَلای هجران

هیچ دانی که ز هجران تو حالم چون شد‏ ‏‏جگرم خون و دلم خون و سرشکم خون شد‏ ‏‏لب شیرین تو ای می زده فرهادم کرد‏ ‏‏جانم از هَر دو جهان رسته شد و مجنون شد

شنبه, فروردين 16, 1399 6:54
وادی ایمن

وادی ایمن

مــن در این بادیــــــه صاحب نظری مـــی‏جویم راه گــــــم کــــــرده ‏ام و راهبری می‏جویم از ورق پــــــاره عرفان، خبری حـــاصل نیست از نـــــــهانخــــانه رندان، خبری می‏جویم

پنجشنبه, فروردين 14, 1399 6:55
همّت پیر

همّت پیر

رازی است مـــــرا، رازگشــــایی خواهم دردی است به جانم و دوایی خواهم گـــر طـــــور ندیدم و نخـــــواهــــم دیدن در طــــور دل از تو، جای پایی خواهم

سه شنبه, فروردين 12, 1399 6:58
آب زندگانی

آب زندگانی

قَدِ دلجویت اندر گُلشنِ حُسن‏ ‏‏یکی سَروی است کاندر کاشمر نیست‏ ‏‏در آئینه ی من آب زندگانی‏ ‏از آن شیرین دهن پاکیزه تر نیست

یکشنبه, فروردين 10, 1399 6:46
نازْ پَرورد

نازْ پَرورد

قامتت نازم که از سَر و سَهی دلکش تر است‏ ‏‏نوک مژگانت همی خونریزتر از خنجر است‏ ‏‏از سرشکم گر به پا خیزد ز نو طوفان نوح‏ ‏‏ای خدایا! ناخدا اندر میانه رَهبر است

جمعه, فروردين 08, 1399 6:45
هوای وصال

هوای وصال

در پیچ و تــــــــاب گیسوی دلبر، ترانه است دل بـــــــــــرده فدایی هر شاخ شانــــــه است جان در هــــــــوای دیدن رخسار ماه توست در مسجد و کنیســــه نشستن بهانــــــه است

چهارشنبه, فروردين 06, 1399 6:59
صفحه 7 از 8 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8