مسلک نیستی

مسلک نیستی

جزعشق تو، هیچ نیست اندر دل ما عشق تـو سرشته گشته اندر گلِ ما "اسفار" و "شفاء" ابن سینا نگشود بـــــا آن همـه جرّ و بحثها مشکل ما

چهارشنبه, تیر 18, 1399 6:41
فنون عشق

فنون عشق

جامی بنوش و بر در میخانه، شاد باش در یـاد آن فرشته که توفیق داد، باش گــــر تیشــــــــه ‏ات نباشد تا کوه برکنی فرهــاد باش در غم دلدار و شاد باش

دوشنبه, تیر 16, 1399 6:50
مذهب رندان

مذهب رندان

آنکه دل بگسلد از هَر دو جهان دَرویش است‏ ‏‏آنکه بگذشت ز پیدا و نهان دَرویش است‏ ‏‏خرقه و خانقه از مذهب رندان دور است‏ ‏آنکه دروی کُند از این و از آن دَرویش است

شنبه, تیر 14, 1399 6:59
جام جان

جام جان

در دلم بـــود که جان در ره جانان بدهم جان ز من نیست که در مقدم او، جان بدهم جام می ده که در آغوش بتی جا دارم کــــه از آن جـــــــایزه بر یوسف کنعان بدهم

پنجشنبه, تیر 12, 1399 7:44
زنجیر دل

زنجیر دل

جـــز گل روی تـــــــو، امّیــد به جایی نبود درد عشق است، به غیر تو دوایی نبود بنده مـــــوی توام، دست فشـــانی نرسد راهـــی کــــوی تــــوام، راهنمایی نبود

سه شنبه, تیر 10, 1399 7:34
جلوه جام

جلوه جام

ای کــــــاش، دوست درد دلــم را دوا کـــند گــــــر مهــــــربانیم ننماید، جفــــــا کند صوفـــی که از صفــا، به دلش جلوه ‏ای ندید جامـــــــی از او گرفت که با آن صفا کند

یکشنبه, تیر 08, 1399 7:48
جامه دران

جامه دران

مــن خـــــواستــار جام می از دست دلبرم این راز با که گویم و این غم کجا برم؟ جــــان باختم به حسرت دیدار روی دوست پــــــروانه دور شمعـــم و اسپند آذرم

جمعه, تیر 06, 1399 7:46
ساحل وجود

ساحل وجود

عـــــــاشق روی توام، دست بـــدار از دل من به خـــدا! جــــــــز رخ تو، حل نکند مشکل من مهـــــــــر کـوی تو، در آمیختــــه در خلقت ما عشق روی تو، سرشته است به آب و گل من

چهارشنبه, تیر 04, 1399 7:36
سلطان عشق

سلطان عشق

گـر سوز عشق در دل مـــــا رخنه گر نبود سلطان عشق را به سوی ما نظر نبود جــــان در هـــــوای دیــــدن دلـــدار داده ‏ام بایـــد چه عذر خواست، متاع دگر نبود

دوشنبه, تیر 02, 1399 10:54
بار یار

بار یار

اکنون که در میکده بسته است به رویم بهتر کــــه غم خـــــویش به خمــّار بگویم من کشتــه آن سـاقی و پیمانه عشقم مــــن عــــــــاشِق دلداده آن روی نکویم

جمعه, خرداد 30, 1399 7:31
سرّ جان

سرّ جان

با که گویم راز دل را، کس مرا همراز نیست از چه جویــــم سِرّ جان را، دربه رویم باز نیست نـــاز کن تا می‏توانی، غمزه کن تا می‏شود دردمنـــــــــدی را ندیدم، عــاشق ایـن ناز نیست

چهارشنبه, خرداد 28, 1399 7:48
صبح امید

صبح امید

عشقت انـــــــــدر دلِ ویرانه ما منزل کرد آشنا آمــــد و بیگانـــــــــه مرا زین دل کرد لبِ چـــــون غنچه گل، بازکن و فاش بگو سرّ آن نقطه که کـار من و دل مشکل کرد

دوشنبه, خرداد 26, 1399 7:25
دریای فنا

دریای فنا

کـــــــاش، روزی به سـر کوی توام منزل بود کــــه در آن شـــــــادی و اندوه، مـــراد دل بود کـــــــاش، از حلقـه زلفت، گرهی در کف بود که گـــــــره بـــــازکن عقـــــده هـر مشکل بود

شنبه, خرداد 24, 1399 7:13
بهار آرزو

بهار آرزو

بــــر در میکـــده ‏ام پرسه زنان، خـــواهی دید پیــــر دلبــــــاخته با بخت جوان، خواهی دید نــــو بهــــار آیـــــد و گلـــــــــزار شکوفا گردد بــــی‏ گمــــان کوتهی عمر خزان، خواهی دید

پنجشنبه, خرداد 22, 1399 7:38
دیدارِ یار

دیدارِ یار

عشق نگار سرِّ سُویدایِ جٰان ماست‏ ‏‏ما خاکسٰار کوی تو تا در توان ماست‏ ‏‏با خُلدیان بگو که شما و قصور خویش ‏ ‏آرام ما به سٰایۀ سَرور روان ماست

سه شنبه, خرداد 20, 1399 7:1
فراقِ یار

فراقِ یار

از تو ای می زده دَر میکده نامی نشنیدم‏ ‏‏نزد عُشّاق شدم قامت سرو تو ندیدم‏ ‏‏از وطن رخت ببستم که تو را باز بیٰابم‏ ‏هرچه حیرت زده گشتم به نوایی نرسیدم

یکشنبه, خرداد 18, 1399 7:36
محفل رندان

محفل رندان

آید آن روز که خاک سر کویش باشم‏ ‏‏ترک جٰان کَرده و آشفتۀ رویش باشم‏ ‏‏ساغر روح فزا از کفِ لُطفش گیرم‏ ‏غافل از هَر دو جهان بستۀ مویش باشم

جمعه, خرداد 16, 1399 7:34
فصل طرب

فصل طرب

دست افشــــان به سر کـــوی نگار آمده ‏ام پــــای‏کـــــــوبان ز پـــی نغمه تار آمده ام حـــاصل عمــــر اگـــــــر نیْم نگاهی باشد بهـــــر آن نیم نگـــــــه، با دل زار آمده ام

چهارشنبه, خرداد 14, 1399 7:49
بوی نگار

بوی نگار

آن ناله ها که از غم دلدار می کشم‏ ‏‏آهی است کز دَرون شرر بار می کشم‏ ‏‏با یار دلفریب بگو: پَرده برگشا‏ ‏کز هجر روی ماه تو، آزار می کشم

دوشنبه, خرداد 12, 1399 7:32
پرده نشین

پرده نشین

این قافله از صُبح ازل سوی تو رانند‏ ‏‏تا شام اَبد نیز بسوی تو روانند‏ ‏‏سرگشته و حیران هَمه در عشق تو غرقند‏ ‏دل سوخته هر ناحیه بی تاب و توانند

شنبه, خرداد 10, 1399 6:52
خلوت عشاق

خلوت عشاق

فرُّخ آن روز که از این قفس آزاد شوم‏ ‏‏از غم دوری دلدار رَهَم، شاد شوم‏ ‏‏سر نهم بَر قدم دوست به خلوتگه عشق‏ ‏لب نهم بر لب شیرین تو، فرهاد شوم

پنجشنبه, خرداد 08, 1399 7:30
بار یار

بار یار

اکنون که دَر میکده بسته است برویم‏ ‏‏بهتر که غم خویش به خمّٰار بگویم‏ ‏‏من کُشته آن ساقی و پیمٰانۀ عشقم‏ ‏من عٰاشِق دلداده آن روی نکویم

سه شنبه, خرداد 06, 1399 7:26
رازگشایی

رازگشایی

بس کُن این یاوه سرایی بس کُن‏ ‏‏تا به کی خویش ستایی؟ بس کُن

یکشنبه, خرداد 04, 1399 7:24
مَحرمِ دل

مَحرمِ دل

باز گویم غم دل را که تو دلدار منی‏ ‏‏در غم و شادی و اندوه و اَلَم یار منی

جمعه, خرداد 02, 1399 7:20
آتش فراق

آتش فراق

بیــــدل کجـــا رود، به که گوید نیاز خویش؟ با ناکسان چگونه کند فاش، راز خویش؟ با عــــــــاقلانِ بی‏خبر از ســــوز عاشقی نتــوان دری گشود ز سوز و گداز خویش

سه شنبه, اردیبهشت 30, 1399 7:13
صفحه 6 از 8 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8