جشنواره استانی شعر فجر

جشنواره استانی شعر فجر

خبر

برگزاری جشنواره استانی شعر فجر اصفهان92

برگزاری جشنواره استانی شعر فجر اصفهان92

به همت موسسه تنظیم ونشر آثار امام خمینی (س) نمایندگی استان اصفهان و با مشارکت اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان اصفهان و انجمن شاعران اصفهان در نگارستان امام خمینی(س)

فیلم

گزارش تصویری