جشنواره شعر مهر بهمن

جشنواره شعر مهر بهمن

خبر

پانزدهمین جشنواره سراسری شعر مهر بهمن اردیبهشت 97

پانزدهمین جشنواره سراسری شعر مهر بهمن اردیبهشت 97

اندیشه و گفتمان امام با استفاده از هنر اثرگذار شعر، در میان مردم، خاصه جوانان که حضور امام را درک نکرده اند، نهادینه شود.

مصاحبه دبیر علمی جشنواره سراسری شعر مهر بهمن 97

مصاحبه دبیر علمی جشنواره سراسری شعر مهر بهمن 97

هنر ارزشی و متعهد همیشه قادر است رسالت خود را در جامعه به انجام برساند.

دومین  نشست ادبی  ویژه برنامه های  پانزدهمین جشنواره سراسری شعر مهر بهمن 97

دومین نشست ادبی ویژه برنامه های پانزدهمین جشنواره سراسری شعر مهر بهمن 97

نشست ادبی شعراء و ادبا شهرستانهای شهرضا ، شهر گلشن ودهاقان برگزار گردید.

گزارش تصویری