جشنواره فیلم حسنات

جشنواره فیلم حسنات

خبر

ششمین نشست تخصصی آموزشی جشنواره ملی فیلم کوتاه حسنات92

ششمین نشست تخصصی آموزشی جشنواره ملی فیلم کوتاه حسنات92

با همکاری موسسه تنظیم و نشر امام خمینی (س) در محل نگارستان حضرت امام خمینی (س) برگزار گردید

برگزاری جلسه نمایش و نقد و بررسی فیلمهای: «پروازی دور بر بالهای خیال» و «البرز»91

برگزاری جلسه نمایش و نقد و بررسی فیلمهای: «پروازی دور بر بالهای خیال» و «البرز»91

به کوشش واحدسمعی بصری و امور سینمائی موسسه و با همکاری دبیرخانه دائمی جشنواره فیلم کوتاه حسنات نشست تخصصی فیلم مستند برای نمایش و نقد و بررسی فیلمهای: «پروازی دور بر بالهای خیال» و «البرز» برگزار گردید .

فیلم

گزارش تصویری