با وجود لوله تنفس نماز شب خواندند

با وجود لوله تنفس نماز شب خواندند

در ایامی که امام در بیمارستان تحت معالجه و عمل جراحی بودند لوله تنفسی در تراشه ایشان بود...

شنبه, مهر 28, 1397 11:11
تمام چهره شان خیس بود

تمام چهره شان خیس بود

امام حتی در بیمارستان نیز عبادات خاص خود را ترک نگفتند...

شنبه, مهر 28, 1397 11:10
به نماز صبح وصل می کردند

به نماز صبح وصل می کردند

نماز شب امام به هیچ وجه ترک نمی شد.امام همیشه نماز شبشان را به نماز صبح متصل می کردند.

شنبه, مهر 28, 1397 11:10