خانم را بدرقه می کردند

خانم را بدرقه می کردند

گاهی که خانم می خواستند به مسافرت بروند در هر ساعتی از روز که بود...

یکشنبه, مهر 29, 1397 9:3
سحری چیز خوب می خوری؟

سحری چیز خوب می خوری؟

کبری خانم ،مسئول پذیرایی از امام رفت مرخصی...

یکشنبه, مهر 29, 1397 9:1
با خانم همراهی کن

با خانم همراهی کن

یک روز خانم کسالت داشتند.امام مرا صدا کردند و گفتند...

یکشنبه, مهر 29, 1397 9:0
از این خرمالوها به باغبان می دادید

از این خرمالوها به باغبان می دادید

در منزل امام در جماران یک درخت خرمالو بود و ایشان می دانستند که چنین درختی اینجاست...

یکشنبه, مهر 29, 1397 9:0
مرا دل نگران کردی

مرا دل نگران کردی

در همان ایامی که در فرانسه بودیم روزی خانم به منزل یکی از فامیلهایشان به میهمانی رفتند...

یکشنبه, مهر 29, 1397 8:58
یک بوسه به من بده ،بعد برو!

یک بوسه به من بده ،بعد برو!

یک روز علی دلش نمی خواست پیش امام بماند...

یکشنبه, مهر 29, 1397 8:57
کارهای شخصی شان را خودشان می کردند

کارهای شخصی شان را خودشان می کردند

در پاریس ،امام همه کارهای شخصی خود از قبیل منظم کردن اتاق کار و تنظیم نامه ها و اخبار و حتی کار مشکل بایگانی را خودشان انجام می دادند.

یکشنبه, مهر 29, 1397 8:57
پس خود شما چی؟

پس خود شما چی؟

زمانی که در پاریس بودیم ،روزی غذایی برای ایشان و مهمانانشان پخته بودم.وقتی غذا را نزدشان بردم...

یکشنبه, مهر 29, 1397 8:56
آمدم کمکتان کنم

آمدم کمکتان کنم

روزی برحسب اتفاق که تعداد میهمانان منزل امام زیاد شده بود...

یکشنبه, مهر 29, 1397 8:55
بنشینید ناهار بخورید

بنشینید ناهار بخورید

یک روز موقع ناهار بود که دختر بچه یکی از محافظین بیت را پیش امام بردیم...

یکشنبه, مهر 29, 1397 8:55
این خجالت ندارد

این خجالت ندارد

یک روز می خواستم به مرخصی بروم از عکسی که علی نوه شان با خودشان هستند هشت تا گرفتم و دوست داشتم امضای آقا پایش باشد.بعد به ایشان گفتند...

یکشنبه, مهر 29, 1397 8:54
هندوانه ای آماده کنید

هندوانه ای آماده کنید

خانم وقتی می خواهند مسافرت بروند ،در هر ساعتی از روز باشد ،حتی اگر ساعت 2 بعدازظهر باشد امام تا درب حیاط ایشان را بدرقه می کنند...

یکشنبه, مهر 29, 1397 8:42