نمایش و نقد و بررسی فیلمهای « بهشت بر روی زمین » و  رواق منظر دوست » 91

نمایش و نقد و بررسی فیلمهای « بهشت بر روی زمین » و رواق منظر دوست » 91

سومین جلسه گروه فیلمسازی نگارستان حضرت امام خمینی استان اصفهان با عنوان " پژوهش ، لزوم ، چگونگی و میزان آن در مرحله پیش تولید " یکشنبه 10/10/91 با حضور آقایان زاون قوکاسیان ، استاد غلامرضا مهیمن ، و جوانان مشتاق سینما تشکیل گردید که در زیر به اختصار به موضوعات این جلسه پرداخته می شود.

یکشنبه, دی 10, 1391 10:30
برگزاری جلسه نمایش و نقد و بررسی فیلمهای: «پروازی دور بر بالهای خیال» و «البرز»91

برگزاری جلسه نمایش و نقد و بررسی فیلمهای: «پروازی دور بر بالهای خیال» و «البرز»91

به کوشش واحدسمعی بصری و امور سینمائی موسسه و با همکاری دبیرخانه دائمی جشنواره فیلم کوتاه حسنات نشست تخصصی فیلم مستند برای نمایش و نقد و بررسی فیلمهای: «پروازی دور بر بالهای خیال» و «البرز» برگزار گردید .

یکشنبه, خرداد 07, 1391 9:44
صفحه 3 از 3 1 | 2 | 3