جلسه کار گروه  تخصصی تئاتر و نمایشنامه سال 96

جلسه کار گروه تخصصی تئاتر و نمایشنامه سال 96

کارگروه تخصصی تئاتر ونمایشنامه موسسه تنظیم و نشرآثار امام خمینی (س) اصفهان در طول سال 96 ، جلسات متعددی جهت برنامه ریزی و بررسی ابعاد مختلف جشنواره در نگارستان امام خمینی(س) به شور نشستند .

یکشنبه, بهمن 01, 1396 7:42