وقت نماز مضطرب بودند

وقت نماز مضطرب بودند

امام در ایام بیماری اهمیت زیادی به نماز اول وقت می دادند...

شنبه, مهر 28, 1397 11:6
تمیزترین لباس برای نماز

تمیزترین لباس برای نماز

امام ،حتی در هنگام بیماری و در عین خونریزی و با وجود زخم بزرگ در شکم ،در موقع نماز ،تمیزترین جامه ها را که بدون آلودگی بود به تن می کردند.

شنبه, مهر 28, 1397 11:6
فکر کردیم چیزی می خواهند

فکر کردیم چیزی می خواهند

امام در بیمارستان دایماً نماز می خواندند و چون ما عادت کرده بودیم که ایشان لبشان را حرکت می دادند می فهمیدیم چیزی می خواهند...

شنبه, مهر 28, 1397 11:5