رو به قبله وضو می گرفتند

رو به قبله وضو می گرفتند

امام هیچ گاه از ذکر خدا غافل نبودند و در همه حال ذکر خداوند بر زبان و قلب ایشان جاری بود...

یکشنبه, مهر 29, 1397 9:27
ظهر شده؟

ظهر شده؟

قبل از ظهر رحلت ،امام از حال می رفتند و دوباره به حال می آمدند...

یکشنبه, مهر 29, 1397 9:27
تا ساعت یک نماز می خواندند

تا ساعت یک نماز می خواندند

امام هر روز از ساعت دوازده مقدمات نماز ظهر را شروع می کردند...

یکشنبه, مهر 29, 1397 9:26
سلام به معصومین پس از نماز

سلام به معصومین پس از نماز

امام زیارت معصومین علیهم السلام پس از هر نماز را ترک نمی کردند...

یکشنبه, مهر 29, 1397 9:24
پس از نماز آیت الکرسی را می خواندند

پس از نماز آیت الکرسی را می خواندند

من بارها شاهد بودم که امام پس از اینکه نماز واجبشان تمام می شد...

یکشنبه, مهر 29, 1397 9:23
نماز غفیله را ترک نمی کردند

نماز غفیله را ترک نمی کردند

امام هیچوقت نماز غفیله شان را بین نماز مغرب و عشا ترک نکردند...

یکشنبه, مهر 29, 1397 9:22
نماز جماعت امام بسیار ساده بود

نماز جماعت امام بسیار ساده بود

من بارها پشت سر امام در صف نماز جماعت ایستاده ام...

یکشنبه, مهر 29, 1397 9:22
نمازشان را سریع می خواندند

نمازشان را سریع می خواندند

امام در نماز جماعت رعایت مأمومین را مینمود...

یکشنبه, مهر 29, 1397 9:18