تنظیم ساعت پلیسهای فرانسه با وقت نماز امام

تنظیم ساعت پلیسهای فرانسه با وقت نماز امام

وقت امام در رابطه با وقت نماز و حق نماز آن قدر چشمگیر بود که پلیسهای فرانسه از روی رفت و آمد امام برای نماز ساعت خود را تنظیم می کردند...

یکشنبه, مهر 29, 1397 8:39
رأس ساعت یازده چای می خوردند

رأس ساعت یازده چای می خوردند

امام عادت داشتند در ساعت یازده یک چای بخورند...

یکشنبه, مهر 29, 1397 8:14
برنامه امام تغییر نمی کرد

برنامه امام تغییر نمی کرد

همه برنامه های حضرت امام روی ساعت مشخصی انجام می گرفت...

یکشنبه, مهر 29, 1397 8:12
تعجیل کنید

تعجیل کنید

امام همیشه کارهای خود را در ساعات معیّنی انجام می دادند...

یکشنبه, مهر 29, 1397 8:11