در ساعت تفریح درس نخوانید

در ساعت تفریح درس نخوانید

به یاد دارم که امام همیشه می گفتند که در ساعت تفریح ،درس نخوانید و در ساعت درس خواندن ،تفریح نکنید...

چهارشنبه, مهر 25, 1397 11:32
موقع تفریح باید تفریح کنی

موقع تفریح باید تفریح کنی

امام وقتی می بینند من روزهای تعطیل مشغول هستم ،می گویند:((به جایی نمی رسد چون باید موقع تفریح ،تفریح کنی.))

چهارشنبه, مهر 25, 1397 11:29
کسی که کارش ضابطه دارد

کسی که کارش ضابطه دارد

امام همیشه می گفتند:کسی که کارهایش چهار چوب و ضابطه ای دارد ،کار بیهوده نمی کنند و در نتیجه به زن و بچه اش هم ظلمی نمی شود.

چهارشنبه, مهر 25, 1397 11:28
نظم در اوقات خوابیدن

نظم در اوقات خوابیدن

امام سه ساعت در شب و بعد از نماز صبح هم یک یا دو ساعت و بعد از ظهرها هم حداکثر یک ساعت می خوابند.

چهارشنبه, مهر 25, 1397 11:27
نظم روزانه

نظم روزانه

امام در ساعت دهِ شب به بستر می روند و ساعت دو بامداد از خواب بر می خیزند و صبح مدت بیست دقیقه ورزش (نرمش) می کنند...

چهارشنبه, مهر 25, 1397 11:26
ورزش را رها نمی کردند

ورزش را رها نمی کردند

شبی امام دراز کشیده بودند و داشتند طبق برنامه ،ورزش و نرمش انجام می دادند...

چهارشنبه, مهر 25, 1397 11:26