گاهی ده دقیقه امام را می دیدم

گاهی ده دقیقه امام را می دیدم

در زمان مرجعیت آقای بروجردی که امام مسؤولیت رهبری مبارزه را نداشتند ،آنقدر مشغول مطالعه و درس بودند که ما فقط سر ناهار یا گاهی ده دقیقه سر شب ،ایشان را می دیدیم.

چهارشنبه, مهر 25, 1397 11:25
مطالعه را دوست دارند

مطالعه را دوست دارند

امام مطالعه را دوست دارند و هنوز که هنوز است به قدری مطالعه می کنند که چشمشان خسته می شود...

چهارشنبه, مهر 25, 1397 11:24
اکثر داستانهای معروف را خوانده اند

اکثر داستانهای معروف را خوانده اند

آن چیزی که من گفته ام این است که امام در زمان قدیم مثلاً نجف که بودند واقعاً شاید در روز صدها صفحه کتاب می خواندند...

چهارشنبه, مهر 25, 1397 11:23
گاهی پشت کتابها دیده نمی شدند

گاهی پشت کتابها دیده نمی شدند

امام را از موقعی که به یاد دارم میان کتابهایشان می دیدم...

چهارشنبه, مهر 25, 1397 11:22
به درسشان خیلی مقیّد بودند

به درسشان خیلی مقیّد بودند

خانم مصطفوی :مادر جان شنیدم عروسی شما در ماه مبارک رمضان بود...

چهارشنبه, مهر 25, 1397 11:21
دایم مشغول مطالعه بودند

دایم مشغول مطالعه بودند

تا آنجا که من به یاد دارم امام همیشه مشغول مطالعه بودند و از منزل بیرون رفتنشان برای تدریس در مسجد سلماسی قم بود...

چهارشنبه, مهر 25, 1397 11:19