از بدنشان خوب نگهداری می کردند

از بدنشان خوب نگهداری می کردند

با وجود سن بالای امام ،به دلیل اینکه ایشان از بدنشان طی سالیان عمر با برکتشان به عنوان امانت خدا خوب نگه داری کرده بودند ما بسیاری از مسایل را که در افراد مشابه می توانستیم داشته باشیم در امام سراغ نداشتیم...

شنبه, مهر 28, 1397 10:55