اتاق باید پر نور باشد

اتاق باید پر نور باشد

امام معتقدند اتاق باید پر نور باشد البته هر وقت از اتاق بیرون می روند چراغها را خاموش می کنند.

چهارشنبه, مهر 25, 1397 10:34
لیوان را تا حدی که می خورید پر کنید

لیوان را تا حدی که می خورید پر کنید

امام در مورد اسراف نکردن خیلی تأکید می کردند...

چهارشنبه, مهر 25, 1397 10:34
این باقیمانده آب واجب وضو بود

این باقیمانده آب واجب وضو بود

یکی از دوستان از من تقاضا نمود که جهت تبرک ،باقیمانده آب وضوی آقا را برایش ببرم...

چهارشنبه, مهر 25, 1397 10:33
آقا شهریه نمی گرفتند

آقا شهریه نمی گرفتند

امام در جوانی طلبه ای بودند که با یک مقدار پول که از ارث پدر داشتند زندگی می کردند...

چهارشنبه, مهر 25, 1397 10:32
وقتی مادرم صحبت می کند

وقتی مادرم صحبت می کند

وقتی که مادرم صحبت می کنند ،ما می فهمیم زندگیشان خیلی در فشار گذشته است...

چهارشنبه, مهر 25, 1397 10:31
با همین مقدار باید زندگی کنیم

با همین مقدار باید زندگی کنیم

مادرم هم گاهی تعریف می کند از گذشته که حالا می تواند آدم بگوید یک گله است به اینکه چه سختی هایی را تحمل کرده اند...

چهارشنبه, مهر 25, 1397 10:26