نان همه این طور سفارشی است؟

نان همه این طور سفارشی است؟

سید مرتضی یکی از خدمتکاران منزل امام در نجف بود که پس از پیروزی انقلاب هم در خدمت امام بود...

یکشنبه, مهر 29, 1397 9:9
صورتشان را جلو آوردند

صورتشان را جلو آوردند

امام هیچ وقت اجازه نمی دادند کسی صورتشان را ببوسد...

یکشنبه, مهر 29, 1397 9:8
صدای مردم را که شنیدند به ملاقات شتافتند

صدای مردم را که شنیدند به ملاقات شتافتند

یک روز موقع استراحت و صرف ناهار من پشت در نشسته بودم که ناگهان فریاد ما منتظر خمینی هستیم و تا امام را نبینیم از اینجا نمی رویم به گوشم خورد...

یکشنبه, مهر 29, 1397 9:7
مگر خون من رنگین تر است

مگر خون من رنگین تر است

شبی که توطئه کودتای نوژه کشف شد و خنثی شد همه مقامات وقت به جماران آمدند...

یکشنبه, مهر 29, 1397 9:4