خودکار در چشمتان نرود

خودکار در چشمتان نرود

امام تا این حد مواظب بودند که اگر ما مشغول نوشتن چیزی بودیم به ما می گفتند...

چهارشنبه, مهر 25, 1397 10:25
بسیار گرم و مهربان بودند

بسیار گرم و مهربان بودند

امام با افراد خانواده بسیار گرم و مهربان بودند و در عین حال به خاطر جذبه ای که داشتند از آقا حساب می بردیم...

چهارشنبه, مهر 25, 1397 10:24
نصف ثواب مستحبات برای حاج آقا مصطفی

نصف ثواب مستحبات برای حاج آقا مصطفی

یک روز مادرم می گفت که آقا بعد از شهادت دایی مصطفی ثواب مستحباتشان را با ایشان نصف کرده بودند...

چهارشنبه, مهر 25, 1397 10:23
از سخت ترین شبهای زندگی امام

از سخت ترین شبهای زندگی امام

شبی که امام را به سلول انفرادی در حبس منتقل کردند...

چهارشنبه, مهر 25, 1397 10:22
اگر بگویی فقیری آمده است

اگر بگویی فقیری آمده است

امام واقعاً چهره خیلی ملایم و پر ملاطفتی دارند...

چهارشنبه, مهر 25, 1397 10:21
رقت قلب نسبت به کارگر منزل

رقت قلب نسبت به کارگر منزل

کارگر منزل امام هر چه ضعیفتر باشد امام رقت قلبشان نسبت به او بیشتر از بقیه است.

چهارشنبه, مهر 25, 1397 10:20
در گوش ما دعا می خوانند

در گوش ما دعا می خوانند

ایشان خیلی صمیمی، خودمانی و مهربان هستند، مخصوصاً با مادرمان...

چهارشنبه, مهر 25, 1397 10:19
وقتی می خواستند بخوابند

وقتی می خواستند بخوابند

از تمام دوران جوانی یادم هست امام وقتی بعد از ظهرها می خوابیدند و در اتاق شان احیاناً مگسی دیده می شد...

چهارشنبه, مهر 25, 1397 10:18
از همسایگان عذر بخواهید

از همسایگان عذر بخواهید

پس از آنکه هجرت از پاریس و سفر امام به ایران قطعی شد .امام به من دستور دادند که در نوفل لوشاتو به منزل همسایگان بروم...

چهارشنبه, مهر 25, 1397 10:18
وقتی تصویر مجروحین را می دیدند

وقتی تصویر مجروحین را می دیدند

واقعاً امام وقتی که مجروحین را در تلویزیون می بینند خیلی ناراحت می شوند...

چهارشنبه, مهر 25, 1397 10:17
اکثراً به بچه ها نگاه می کنند

اکثراً به بچه ها نگاه می کنند

امام خیلی با عاطفه و مهربان بودند ،خصوصاً نسبت به بچه ها خیلی علاقه مند بودند...

چهارشنبه, مهر 25, 1397 10:16
بهشتی مظلوم زیست

بهشتی مظلوم زیست

حالت امام در موقع شنیدن خبر شهادت دوستانشان دیدنی است...

چهارشنبه, مهر 25, 1397 10:15
صدای زنگ را شنیدی؟

صدای زنگ را شنیدی؟

من مدتها ،پیش آقا می خوابیدم. مواقعی که مادرم سفر بود...

چهارشنبه, مهر 25, 1397 10:14
این عکس را به تو امانت می دهم

این عکس را به تو امانت می دهم

آقا یک زحمتی هم برای یکی از نوه هایشان کشیدند...

چهارشنبه, مهر 25, 1397 10:14
مگر صندلی نیست که بنشینید

مگر صندلی نیست که بنشینید

امام در روزهایی که حالشان هیچ خوب نبود و ما به زیارتشان در بیمارستان می رفتیم...

چهارشنبه, مهر 25, 1397 10:13
اگر کسی بیمار بشود

اگر کسی بیمار بشود

امام علاقه عجیبی به همسر و فرزندان و نوه ها و حتی وابستگان خود دارند...

چهارشنبه, مهر 25, 1397 10:12
امام شدیداً عاطفی هستند

امام شدیداً عاطفی هستند

امام شدیداً عاطفی هستند مثلاً وقتی نجف بودند و گاهی خواهرهایم می آمدند آنجا...

چهارشنبه, مهر 25, 1397 10:11
نگاهشان پر محبت بود

نگاهشان پر محبت بود

وجود امام دنیایی از عاطفه بود.نگاه ایشان آنقدر پر محبت بود و اینقدر تسّلی دهنده بود که...

چهارشنبه, مهر 25, 1397 10:7