مثل یک نفر از ملت ایران

مثل یک نفر از ملت ایران

در دوران بیماری و معالجاتی که در مورد امام صورت می گرفت ایشان تأکید فراوانی داشتند که برای درمان ایشان تنها از پزشکان و استادان ایرانی استفاده شود...

شنبه, مهر 28, 1397 10:58
من بروم به پناهگاه؟

من بروم به پناهگاه؟

بارها و بارها من شاهد آن بودم که می گفتند امشب حتماً جماران را می زنند شما هم بیایید...

شنبه, مهر 28, 1397 10:56