تبسم کردند

تبسم کردند

در یکی از مصاحبه ها شما از امام سؤالی کردید که باعث شد ایشان بخندند...

شنبه, مهر 28, 1397 11:36
اسلام را بشناسید

اسلام را بشناسید

مقاله جالبی در یکی از روزنامه های غیر مذهبی ترکیه خواندم که نویسنده آن مثل اکثر نویسندگان روزنامه های ترکیه ،قبل از پیروزی انقلاب ایران هر چه توانسته بود در حق امام یاوه و مهمل گفته بود و بعد به دیدار ایشان رفته بود...

شنبه, مهر 28, 1397 11:34
صبر کردند افراد کنار بروند

صبر کردند افراد کنار بروند

در بهشت زهرا چون سطح جایگاه امام از زمین بالاتربود وقتی که امام می خواستند به بالای جایگاه بروند یکی از روحانیون مبارز خود را خم کرد تا امام پای خود را بر پشت وی بگذارد و برود بالا...

شنبه, مهر 28, 1397 11:33
هر فردی را مجذوب خود می کردند

هر فردی را مجذوب خود می کردند

امام خمینی دارای یک شخصیت بسیار قوی بود که نا خودآگاه احترام عمیقی را در قلب انسانها ایجاد می کردند و هر فردی را جداً مجذوب خودشان می کردند...

شنبه, مهر 28, 1397 11:33
ثابت و استوار در زندگی

ثابت و استوار در زندگی

امام کسی نبود که بخواهد حالات و احساسات خود را بروز دهد ایشان با لحن آرامی حرف می زدند...

شنبه, مهر 28, 1397 11:32
همه تحت تأثیر آرامش امام بودند

همه تحت تأثیر آرامش امام بودند

همکاران من که برای اولین بار با امام خمینی در نوفل لوشاتو ملاقات کرده اند تحت تأثیر شخصیت روحانی و نافذ و آرامش و صلابتی که ایشان در مقابل حوادث داشتند قرار گرفته بودند.

شنبه, مهر 28, 1397 11:31
در یک اتاق کوچک

در یک اتاق کوچک

در فاصله نیم ساعت ازشهر پاریس دنیای دیگری مستقر شده است...

شنبه, مهر 28, 1397 11:30