من هیچ چیز ندارم

من هیچ چیز ندارم

اولین خبرنگاری که توانست از آیت اللّه خمینی عکس بگیرد که لبخندی بر لب داشت من بودم...

شنبه, مهر 28, 1397 11:28
یک میز کوچک تمامی اسباب دفتر کار امام

یک میز کوچک تمامی اسباب دفتر کار امام

آیت اللّه خمینی کسی است که به دعوتش در عرض چند دقیقه میلیونها ایرانی از خانه ها به خیابانها می آیند...

شنبه, مهر 28, 1397 11:27
خانه امام مثل مسکن فقیرترین افراد نجف بود

خانه امام مثل مسکن فقیرترین افراد نجف بود

در پیچ یکی از کوچه های تنگ نجف که خانه هایشان برای آنکه سپری در مقابل تابش سوزن آفتاب باشد ،سخت به هم فرو رفته است ،مسکن محقر آیت اللّه خمینی قرار دارد...

شنبه, مهر 28, 1397 11:26
سادگی امام مرا مجذوب خود کرد

سادگی امام مرا مجذوب خود کرد

بیشتر از هر چیز زندگی ساده امام مرا مجذوب خود کرد...

شنبه, مهر 28, 1397 11:25
تنها مبلمان خانه یک میز کوچک است

تنها مبلمان خانه یک میز کوچک است

وقتی که(امام) خمینی در مدرسه فیضیه کار نمی کند یا مهمانان را نمی پذیرد به خانه فامیلش واقع در کوچه یخچال قاضی شماره 61 می رود...

شنبه, مهر 28, 1397 11:25