بروید رساله را ببینید

بروید رساله را ببینید

امام با روش خود به ما می آموختند که باید سلسله مراتب و نظم در کار حفظ شود...

شنبه, مهر 28, 1397 12:42
درسها نباید تعطیل باشد

درسها نباید تعطیل باشد

علمای حوزه نجف قصد داشتند مجالس بزرگداشت شهید حاج آقا مصطفی خمینی را تا اربعین شهادت ایشان ادامه دهند...

شنبه, مهر 28, 1397 12:42
افراد منظم به جایی می رسند

افراد منظم به جایی می رسند

امام در موعد مقرر برای تدریس در محل درس حاضر می شدند و از اینکه بیشتر اوقات طلاب،نامرتب و دیر و زود به درس آمده و در امور زندگی بی نظم بودند،رنج می بردند...

شنبه, مهر 28, 1397 12:41