غذای خودتان کدام است؟

غذای خودتان کدام است؟

در پاریس روزی که خانواده امام منزل یکی از دوستان مهمان بودند...

یکشنبه, مهر 29, 1397 10:24
شما دو گناه کردید

شما دو گناه کردید

روزی من در نوفل لوشاتو به علت ارزانی دو کیلو پرتقال خریدم...

یکشنبه, مهر 29, 1397 10:23
تخم مرغ سمبل چه چیزی است

تخم مرغ سمبل چه چیزی است

در پاریس در بیرونی منزل امام غذای بسیار ساده ای که غالباً تخم مرغ و سیب زمینی بود...

یکشنبه, مهر 29, 1397 10:23
غذای امام ساده بود

غذای امام ساده بود

عده ای از ایران برای زیارت امام در دهه عاشورا به فرانسه آمده بودند...

یکشنبه, مهر 29, 1397 10:22