هرگز اعتراض نمی کردند

هرگز اعتراض نمی کردند

امام واقعاً خلق و خوی محمدی داشتند...

شنبه, مهر 28, 1397 11:15
با نهایت رأفت رفتار می کردند

با نهایت رأفت رفتار می کردند

از همان بدو امر و برخورد اول با امام در کسالتشان ،با آن جلسه واقعاً فراموش نشدنی ،ایشان را یک فرد استثنایی و یک بیمار واقعاً خارق العاده دیدم...

شنبه, مهر 28, 1397 11:14
می خواهید پیری را معالجه کنید!

می خواهید پیری را معالجه کنید!

امام ناراحتی های جسمی ای را که داشتند خودشان احساس می کردند که مطابق با سنشان هست...

شنبه, مهر 28, 1397 11:14
با خوشرویی ما را می پذیرفتند

با خوشرویی ما را می پذیرفتند

امام به ما اجازه داده بودند در هروقت از شب با یک ((یا الله)) گفتن خدمتشان برسیم...

شنبه, مهر 28, 1397 11:11