پاسخ امام مرا شگفت زده کرد

پاسخ امام مرا شگفت زده کرد

در موقع عزیمت امام به تهران چیزی که باعث تعجب من شد پاسخی بود که ایشان به این سؤال دادند...

سه شنبه, مهر 24, 1397 14:8
همه جز امام نگران بودند

همه جز امام نگران بودند

دو تن از همکارانم در گزارشی که برای مجله ژون افریک تهیه کرده اند...

سه شنبه, مهر 24, 1397 14:6
خیلی خوشحال به نظر می رسید

خیلی خوشحال به نظر می رسید

وقتی امام خمینی می خواست نوفل لوشاتو را به مقصد تهران ترک گوید...

سه شنبه, مهر 24, 1397 14:5
آیا به ما شلیک خواهد شد

آیا به ما شلیک خواهد شد

وقتی آیت اللّه سوار بر هواپیمای ایر فرانسه شد خبرنگاران و همراهان از خود می پرسیدند آیا به ما شلیک خواهد شد؟

سه شنبه, مهر 24, 1397 14:3