تنها کسی که آرام بود

تنها کسی که آرام بود

وقتی قرار شد امام به کویت نروند و مقصد پاریس باشد ،به دلایل امنیتی می بایستی این خبر مخفی می ماند...

سه شنبه, مهر 24, 1397 13:21
آرامش در مسیر عراق به فرانسه

آرامش در مسیر عراق به فرانسه

از پرواز هواپیمایی که ما را از عراق به فرانسه می برد دو سه ساعت می گذشت...

سه شنبه, مهر 24, 1397 13:20
نماز شب خود را خیلی آرام خواندند

نماز شب خود را خیلی آرام خواندند

امام در مسیر فرانسه به تهران توی هواپیما واقعاً آرام بودند...

سه شنبه, مهر 24, 1397 13:19
ما حریف امام نمی شدیم

ما حریف امام نمی شدیم

در سخت ترین شرایط موشک باران ،ما حریف امام نشدیم...

سه شنبه, مهر 24, 1397 13:17
مستحبات را نسبت به ایشان انجام دهید

مستحبات را نسبت به ایشان انجام دهید

امام به قدری در جریان شهادت حاج آقا مصطفی آرام برخورد کردند که ....

سه شنبه, مهر 24, 1397 13:14