کد مطلب: 3269 | تاریخ مطلب: 16/12/1399
  • تلگرام
  • Google+
  • Cloob
  • نسخه چاپی

جام چشم

جام چشم

تاراج کرد روی گُلش هستی مرا‏

‏‏افزود چشم می زده اش مستی مرا‏

‏‏افروخت آتشی به روانم ز غمزه اش‏

‏بَر باد داد سرکشی و پستی مرا

جام چشم

تاراج کرد روی گُلش هستی مرا

افزود چشم می زده اش مستی مرا

افروخت آتشی به روانم ز غمزه اش 

 بَر باد داد سرکشی و پستی مرا

افشاند زلف خم خم و چین چین خویش را 

 خم کرد قامت من و تردستی مرا

آن دم که با صراحی می سوی من دوید 

 برکند هستی من و سرمستی مرا

. انتهای پیام /*

کلید واژه