کد مطلب: 2853 | تاریخ مطلب: 28/02/1401
  • تلگرام
  • Google+
  • Cloob
  • نسخه چاپی

فرازی از وصیتنامه سیاسی - الهی امام خمینی (س)

فرازی از وصیتنامه سیاسی - الهی امام خمینی (س)

و شما ای مستضعفان جهان و ای کشورهای اسلامی و‏‎ ‎‏مسلمانان جهان بپاخیزید و حق را با چنگ و دندان‏‎ ‎بگیرید و از هیاهوی تبلیغاتی ابرقدرتها و عمّال سرسپرده‏‎ ‎‏آنان نترسید؛ و حکام جنایتکار که دسترنج شما را به‏‎ ‎‏دشمنان شما و اسلام عزیز تسلیم می کنند از کشور خود‏‎ ‎‏برانید؛ و خود و طبقات خدمتگزار متعهد، زمام امور را به‏‎ ‎‏دست گیرید و همه در زیر پرچم پرافتخار اسلام مجتمع، و‏‎ ‎‏با دشمنان اسلام و محرومان جهان به دفاع برخیزید؛ و به‏‎ ‎‏سوی یک دولت اسلامی با جمهوریهای آزاد و مستقل به‏‎ ‎‏پیش روید که با تحقق آن، همه مستکبران جهان را به جای‏‎ ‎‏خود خواهید نشاند و همه مستضعفان را به امامت و وراثت‏‎ ‎‏ارض خواهید رساند. به امید آن روز که خداوند تعالی وعده‏‎ ‎‏فرموده است.‏

  ف ـ وصیت من به همه مسلمانان و مستضعفان جهان‏‎ ‎‏این است که شماها نباید بنشینید و منتظر آن باشید که‏‎ ‎حکام و دست اندرکاران کشورتان یا قدرتهای خارجی‏‎ ‎‏بیایند و برای شما استقلال و آزادی را تحفه بیاورند. ما و‏‎ ‎‏شماها لااقل در این صد سال اخیر، که بتدریج پای‏‎ ‎‏قدرتهای بزرگ جهانخوار به همه کشورهای اسلامی و سایر‏‎ ‎‏کشورهای کوچک باز شده است مشاهده کردیم یا‏‎ ‎‏تاریخهای صحیح برای ما بازگو کردند که هیچ یک از دوَل‏‎ ‎‏حاکم بر این کشورها در فکر آزادی و استقلال و رفاه‏‎ ‎‏ملتهای خود نبوده و نیستند؛ بلکه اکثریت قریب به اتفاق‏‎ ‎‏آنان یا خود به ستمگری و اختناق ملت خود پرداخته و هر‏‎ ‎‏چه کرده اند برای منافع شخصی یا گروهی نموده؛ یا برای‏‎ ‎‏رفاه قشر مرفه و بالانشین بوده و طبقات مظلوم کوخ و‏‎ ‎‏کپرنشین از همه مواهب زندگی حتی مثل آب و نان و قوت‏‎ ‎‏لایموت محروم بوده، و آن بدبختان را برای منافع قشر‏‎ ‎‏مرفه و عیاش به کار گرفته اند؛ و یا آنکه دست نشاندگان‏‎ ‎‏قدرتهای بزرگ بوده اند که برای وابسته کردن کشورها و‏‎ ‎‏ملتها هرچه توان داشته اند به کار گرفته و با حیله های‏‎ ‎‏مختلف کشورها را بازاری برای شرق و غرب درست کرده‏‎ ‎‏و منافع آنان را تأمین نموده اند و ملتها را عقب مانده و‏‎ ‎‏مصرفی بار آوردند و اکنون نیز با این نقشه در حرکتند.‏

‏     و شما ای مستضعفان جهان و ای کشورهای اسلامی و‏‎ ‎‏مسلمانان جهان بپاخیزید و حق را با چنگ و دندان‏‎ ‎بگیرید و از هیاهوی تبلیغاتی ابرقدرتها و عمّال سرسپرده‏‎ ‎‏آنان نترسید؛ و حکام جنایتکار که دسترنج شما را به‏‎ ‎‏دشمنان شما و اسلام عزیز تسلیم می کنند از کشور خود‏‎ ‎‏برانید؛ و خود و طبقات خدمتگزار متعهد، زمام امور را به‏‎ ‎‏دست گیرید و همه در زیر پرچم پرافتخار اسلام مجتمع، و‏‎ ‎‏با دشمنان اسلام و محرومان جهان به دفاع برخیزید؛ و به‏‎ ‎‏سوی یک دولت اسلامی با جمهوریهای آزاد و مستقل به‏‎ ‎‏پیش روید که با تحقق آن، همه مستکبران جهان را به جای‏‎ ‎‏خود خواهید نشاند و همه مستضعفان را به امامت و وراثت‏‎ ‎‏ارض خواهید رساند. به امید آن روز که خداوند تعالی وعده‏‎ ‎‏فرموده است.‏

. انتهای پیام /*