کد مطلب: 2732 | تاریخ مطلب: 22/10/1399
  • تلگرام
  • Google+
  • Cloob
  • نسخه چاپی

فرازی از وصیتنامه سیاسی - الهی امام خمینی (س)

فرازی از وصیتنامه سیاسی - الهی امام خمینی (س)

وصیت اینجانب به جوانان عزیز دانشسراها و‏‎ ‎‏دبیرستانها و دانشگاهها آن است که خودشان شجاعانه در‏‎ ‎‏مقابل انحرافات قیام نمایند تا استقلال و آزادی خود و‏‎ ‎‏کشور و ملت خودشان مصون باشد.‏

  ک ـ از امور بسیار با اهمیت و سرنوشت ساز مسئله‏‎ ‎‏مراکز تعلیم و تربیت از کودکستانها تا دانشگاهها است که‏ به واسطه اهمیت فوق العاده اش تکرار نموده و با اشاره‏‎ ‎‏می گذرم. باید ملت غارت شده بدانند که در نیم قرن اخیر‏‎ ‎‏آنچه به ایران و اسلام ضربه مهلک زده است قسمت‏‎ ‎‏عمده اش از دانشگاهها بوده است. اگر دانشگاهها و مراکز‏‎ ‎‏تعلیم و تربیتِ دیگر با برنامه های اسلامی و ملی در راه‏‎ ‎‏منافع کشور به تعلیم و تهذیب و تربیت کودکان و نوجوانان‏‎ ‎‏و جوانان جریان داشتند، هرگز میهن ما در حلقوم‏‎ ‎‏انگلستان و پس از آن امریکا و شوروی فرو نمی رفت و‏‎ ‎‏هرگز قراردادهای خانه خراب کن بر ملت محروم غارتزده‏‎ ‎‏تحمیل نمی شد و هرگز پای مستشاران خارجی به ایران باز‏‎ ‎‏نمی شد و هرگز ذخائر ایران و طلای سیاه این ملت‏‎ ‎‏رنجدیده در جیب قدرتهای شیطانی ریخته نمی شد و هرگز‏‎ ‎‏دودمان پهلوی و وابسته های به آن اموال ملت را‏‎ ‎‏نمی توانستند به غارت ببرند و در خارج و داخل پارکها و‏‎ ‎‏ویلاها بر روی اجساد مظلومان بنا کنند و بانکهای خارج را‏‎ ‎‏از دسترنج این مظلومان پر کنند و صرف عیاشی و هرزگی‏‎ ‎‏خود و بستگان خود نمایند. اگر مجلس و دولت و قوه‏‎ ‎‏قضاییه و سایر ارگانها از دانشگاههای اسلامی و ملی‏‎ ‎‏سرچشمه می گرفت ملت ما امروز گرفتار مشکلات‏‎ ‎‏خانه برانداز نبود. و اگر شخصیتهای پاکدامن با گرایش‏‎ ‎‏اسلامی و ملی به معنای صحیحش، نه آنچه امروز در مقابل‏ ‏اسلام عرض اندام می کند، از دانشگاهها به مراکز قوای‏‎ ‎‏سه گانه راه می یافت، امروز ما غیر امروز، و میهن ما غیر این‏‎ ‎‏میهن، و محرومان ما از قید محرومیت رها، و بساط ظلم و‏‎ ‎‏ستمشاهی و مراکز فحشا و اعتیاد و عشرتکده ها که هر یک‏‎ ‎‏برای تباه نمودن نسل جوان فعال ارزنده کافی بود، در هم‏‎ ‎‏پیچیده و این ارث کشور بر باد ده و انسان برانداز به ملت‏‎ ‎‏نرسیده بود. و دانشگاهها اگر اسلامی ـ انسانی ـ ملی بود،‏‎ ‎‏می توانست صدها و هزارها مدرس به جامعه تحویل دهد؛‏‎ ‎‏لکن چه غم انگیز و اسفبار است که دانشگاهها و دبیرستانها‏‎ ‎‏به دست کسانی اداره می شد و عزیزان ما به دست کسانی‏‎ ‎‏تعلیم و تربیت می دیدند که جز اقلیت مظلوم محرومی همه‏‎ ‎‏از غربزدگان و شرقزدگان با برنامه و نقشه دیکته شده در‏‎ ‎‏دانشگاهها کرسی داشتند؛ و ناچار جوانان عزیز و مظلوم ما‏‎ ‎‏در دامن این گرگان وابسته به ابرقدرتها بزرگ شده و به‏‎ ‎‏کرسیهای قانونگذاری و حکومت و قضاوت تکیه‏‎ ‎‏می کردند، و بر وفق دستور آنان، یعنی رژیم ستمگر پهلوی‏‎ ‎‏عمل می کردند. ‏

‏     اکنون بحمدالله تعالی دانشگاه از چنگال جنایتکاران‏‎ ‎‏خارج شده. و بر ملت و دولت جمهوری اسلامی است در‏‎ ‎‏همه اعصار، که نگذارند عناصر فاسد دارای مکتبهای‏‎ ‎‏انحرافی یا گرایش به غرب و شرق در دانشسراها و‏ دانشگاهها و سایر مراکز تعلیم و تربیت نفوذ کنند و از قدم‏‎ ‎‏اول جلوگیری نمایند تا مشکلی پیش نیاید و اختیار از‏‎ ‎‏دست نرود. ‏

‏     و وصیت اینجانب به جوانان عزیز دانشسراها و‏‎ ‎‏دبیرستانها و دانشگاهها آن است که خودشان شجاعانه در‏‎ ‎‏مقابل انحرافات قیام نمایند تا استقلال و آزادی خود و‏‎ ‎‏کشور و ملت خودشان مصون باشد.‏

. انتهای پیام /*