کد مطلب: 2730 | تاریخ مطلب: 10/07/1402
  • تلگرام
  • Google+
  • Cloob
  • نسخه چاپی

فرازی از وصیتنامه سیاسی - الهی امام خمینی (س)

فرازی از وصیتنامه سیاسی - الهی امام خمینی (س)

وصیت من به وزرای خارجه در این زمان و زمانهای‏‎ ‎‏بعد آن است که مسئولیت شما بسیار زیاد است، چه در‏‎ ‎‏اصلاح و تحول وزارتخانه و سفارتخانه ها؛ و چه در‏‎ ‎‏سیاست خارجیِ حفظ استقلال و منافع کشور و روابط‏‎ ‎‏حسنه با دولتهایی که قصد دخالت در امور کشور ما را‏‎ ‎‏ندارند. و از هر امری که شائبه وابستگی با همه ابعادی که‏‎ ‎‏دارد به طور قاطع احتراز نمایید. و باید بدانید که وابستگی‏‎ ‎‏در بعض امور هر چند ممکن است ظاهر فریبنده ای داشته‏‎ ‎‏باشد یا منفعت و فایده ای در حال داشته باشد، لکن در‏‎ ‎‏نتیجه، ریشه کشور را به تباهی خواهد کشید. و کوشش‏‎ ‎‏داشته باشید در بهتر کردن روابط با کشورهای اسلامی و در‏‎ ‎‏بیدار کردن دولتمردان و دعوت به وحدت و اتحاد کنید که‏ خداوند با شماست.‏

  و وصیت من به وزرای خارجه در این زمان و زمانهای‏‎ ‎‏بعد آن است که مسئولیت شما بسیار زیاد است، چه در‏‎ ‎‏اصلاح و تحول وزارتخانه و سفارتخانه ها؛ و چه در‏‎ ‎‏سیاست خارجیِ حفظ استقلال و منافع کشور و روابط‏‎ ‎‏حسنه با دولتهایی که قصد دخالت در امور کشور ما را‏‎ ‎‏ندارند. و از هر امری که شائبه وابستگی با همه ابعادی که‏‎ ‎‏دارد به طور قاطع احتراز نمایید. و باید بدانید که وابستگی‏‎ ‎‏در بعض امور هر چند ممکن است ظاهر فریبنده ای داشته‏‎ ‎‏باشد یا منفعت و فایده ای در حال داشته باشد، لکن در‏‎ ‎‏نتیجه، ریشه کشور را به تباهی خواهد کشید. و کوشش‏‎ ‎‏داشته باشید در بهتر کردن روابط با کشورهای اسلامی و در‏‎ ‎‏بیدار کردن دولتمردان و دعوت به وحدت و اتحاد کنید که‏ خداوند با شماست.‏

‏     و وصیت من به ملتهای کشورهای اسلامی است که‏‎ ‎‏انتظار نداشته باشید که از خارج کسی به شما در رسیدن به‏‎ ‎‏هدف که آن اسلام و پیاده کردن احکام اسلام است کمک‏‎ ‎‏کند؛ خود باید به این امر حیاتی که آزادی و استقلال را‏‎ ‎‏تحقق می بخشد قیام کنید. و علمای‏‎ ‎‏اعلام و خطبای‏‎ ‎‏محترم کشورهای اسلامی دولتها را دعوت کنند که از‏‎ ‎‏وابستگی به قدرتهای بزرگ خارجی خود را رها کنند و با‏‎ ‎‏ملت خود تفاهم کنند؛ در این صورت پیروزی را در آغوش‏‎ ‎‏خواهند کشید. و نیز ملتها را دعوت به وحدت کنند؛ و از‏‎ ‎‏نژادپرستی که مخالف دستور اسلام است بپرهیزند؛ و با‏‎ ‎‏برادران ایمانی خود در هر کشوری و با هر نژادی که هستند‏‎ ‎‏دست برادری دهند که اسلام بزرگ آنان را برادر خوانده. و‏‎ ‎‏اگر این برادری ایمانی با همت دولتها و ملتها و با تأیید‏‎ ‎‏خداوند متعال روزی تحقق یابد، خواهید دید که بزرگترین‏‎ ‎‏قدرت جهان را مسلمین تشکیل می دهند. به امید روزی که‏‎ ‎‏با خواست پروردگار عالم این برادری و برابری حاصل‏‎ ‎‏شود.‏

. انتهای پیام /*