کد مطلب: 2723 | تاریخ مطلب: 06/06/1402
  • تلگرام
  • Google+
  • Cloob
  • نسخه چاپی

فرازی از وصیتنامه سیاسی - الهی امام خمینی (س)

فرازی از وصیتنامه سیاسی - الهی امام خمینی (س)

وصیت من به ملت شریف آن است که در تمام‏‎ ‎‏انتخابات، چه انتخاب رئیس جمهور و چه نمایندگان‏‎ ‎‏مجلس شورای اسلامی و چه انتخاب خبرگان برای تعیین‏‎ ‎‏شورای رهبری یا رهبر، در صحنه باشند و اشخاصی که‏‎ ‎‏انتخاب می کنند روی ضوابطی باشد که اعتبار می شود مثلاً‏‎ ‎‏در انتخاب خبرگان برای تعیین شورای رهبری یا رهبر،‏‎ ‎‏توجه کنند که اگر مسامحه نمایند و خبرگان را روی موازین‏‎ ‎‏شرعیه و قانون انتخاب نکنند، چه بسا که خساراتی به‏‎ ‎‏اسلام و کشور وارد شود که جبران پذیر نباشد. و در این‏ صورت همه در پیشگاه خداوند متعال مسئول می باشند.‏

و وصیت من به ملت شریف آن است که در تمام‏‎ ‎‏انتخابات، چه انتخاب رئیس جمهور و چه نمایندگان‏‎ ‎‏مجلس شورای اسلامی و چه انتخاب خبرگان برای تعیین‏‎ ‎‏شورای رهبری یا رهبر، در صحنه باشند و اشخاصی که‏‎ ‎‏انتخاب می کنند روی ضوابطی باشد که اعتبار می شود مثلاً‏‎ ‎‏در انتخاب خبرگان برای تعیین شورای رهبری یا رهبر،‏‎ ‎‏توجه کنند که اگر مسامحه نمایند و خبرگان را روی موازین‏‎ ‎‏شرعیه و قانون انتخاب نکنند، چه بسا که خساراتی به‏‎ ‎‏اسلام و کشور وارد شود که جبران پذیر نباشد. و در این‏ صورت همه در پیشگاه خداوند متعال مسئول می باشند.‏

‏     از این قرار، عدم دخالت ملت از مراجع و علمای بزرگ‏‎ ‎‏تا طبقه بازاری و کشاورز و کارگر و کارمند، همه و همه‏‎ ‎‏مسئول سرنوشت کشور و اسلام می باشند؛ چه در نسل‏‎ ‎‏حاضر و چه در نسلهای آتیه؛ و چه بسا که در بعض مقاطع،‏‎ ‎‏عدم حضور و مسامحه، گناهی باشد که در رأس گناهان‏‎ ‎‏کبیره است. پس علاج واقعه را قبل از وقوع باید کرد، و الاّ‏‎ ‎‏کار از دست همه خارج خواهد شد. و این حقیقتی است که‏‎ ‎‏بعد از مشروطه لمس نموده اید و نموده ایم. چه هیچ علاجی‏‎ ‎‏بالاتر و والاتر از آن نیست که ملت در سرتاسر کشور در‏‎ ‎‏کارهایی که محول به اوست برطبق ضوابط اسلامی و قانون‏‎ ‎‏اساسی انجام دهد؛ و در تعیین رئیس جمهور و وکلای‏‎ ‎‏مجلس با طبقه تحصیلکرده متعهد و روشنفکر با اطلاع از‏‎ ‎‏مجاری امور و غیروابسته به کشورهای قدرتمند استثمارگر‏‎ ‎‏و اشتهار به تقوا و تعهد به اسلام و جمهوری اسلامی‏‎ ‎‏مشورت کرده، و با علما و روحانیون با تقوا و متعهد به‏‎ ‎‏جمهوری اسلامی نیز مشورت نموده؛ و توجه داشته باشند‏‎ ‎‏رئیس جمهور و وکلای مجلس از طبقه ای باشند؛ که‏‎ ‎‏محرومیت و مظلومیت مستضعفان و محرومان جامعه را‏‎ ‎‏لمس نموده و در فکر رفاه آنان باشند، نه از سرمایه داران و‏‎ ‎‏زمینخواران و صدرنشینان مرفه و غرق در لذات و شهوات‏ که تلخی محرومیت و رنج گرسنگان و پابرهنگان را‏‎ ‎‏نمی توانند بفهمند.‏

. انتهای پیام /*