کد مطلب: 2720 | تاریخ مطلب: 16/05/1402
  • تلگرام
  • Google+
  • Cloob
  • نسخه چاپی

فرازی از وصیتنامه سیاسی - الهی امام خمینی (س)

فرازی از وصیتنامه سیاسی - الهی امام خمینی (س)

اینجانب به همه نوجوانان و جوانان در مرحله اول، و‏‎ ‎‏پدران و مادران و دوستان آنها در مرحله دوم، و به‏‎ ‎‏دولتمردان و روشنفکران دلسوز برای کشور در مرحله بعد‏‎ ‎‏وصیت می کنم که در این امر مهم که کشورتان را از آسیب‏‎ ‎‏نگه می دارد، با جان و دل کوشش کنید و دانشگاهها را به‏‎ ‎‏نسل بعد بسپرید. و به همه نسلهای مسلسل توصیه می کنم‏‎ ‎‏که برای نجات خود و کشور عزیز و اسلامِ آدم ساز،‏‎ ‎‏دانشگاهها را از انحراف و غرب و شرقزدگی حفظ و‏‎ ‎‏پاسداری کنید و با این عمل انسانی ـ اسلامی خود دست‏‎ ‎‏قدرتهای بزرگ را از کشور قطع و آنان را ناامید نمایید.‏‎ ‎‏خدایتان پشتیبان و نگهدار باد.‏

و ـ از توطئه های بزرگ آنان، چنانچه اشاره شد و کرارا‏‎ ‎‏تذکر داده ام، به دست گرفتن مراکز تعلیم و تربیت خصوصا‏‎ ‎‏دانشگاهها است که مقدرات کشورها در دست محصولات‏‎ ‎‏آنها است. روش آنان با روحانیون و مدارس علوم اسلامی‏‎ ‎‏فرق دارد با روشی که در دانشگاهها و دبیرستانها دارند.‏‎ ‎‏نقشه آنان برداشتن روحانیون از سر راه و منزوی کردن آنان‏‎ ‎‏است؛ یا با سرکوبی و خشونت و هتاکی که در زمان‏‎ ‎‏رضاخان عمل شد ولی نتیجه معکوس گرفته شد؛ یا با‏‎ ‎‏تبلیغات و تهمتها و نقشه های شیطانی برای جدا کردن قشر‏‎ ‎‏تحصیلکرده و به اصطلاح روشنفکر که این هم در زمان‏‎ ‎‏رضاخان عمل می شد و در ردیف فشار و سرکوبی بود؛ و در‏‎ ‎‏زمان محمدرضا ادامه یافت بدون خشونت ولی موذیانه.‏

‏     و اما در دانشگاه نقشه آن است که جوانان را از فرهنگ‏‎ ‎‏و ادب و ارزشهای خودی منحرف کنند و به سوی شرق یا‏‎ ‎‏غرب بکشانند و دولتمردان را از بین اینان انتخاب و بر‏‎ ‎‏سرنوشت کشورها حکومت دهند تا به دست آنها هرچه‏‎ ‎‏می خواهند انجام دهند. اینان کشور را به غارتزدگی و‏‎ ‎‏غربزدگی بکشانند و قشر روحانی با انزوا و منفوریت و‏‎ ‎‏شکست قادر بر جلوگیری نباشد. و این بهترین راه است‏‎ ‎‏برای عقب نگهداشتن و غارت کردن کشورهای تحت‏‎ ‎‏سلطه، زیرا برای ابرقدرتها بی زحمت و بی خرج و در‏ جوامع ملی بی سر و صدا، هر چه هست به جیب آنان‏‎ ‎‏می ریزد.‏

‏     پس اکنون که دانشگاهها و دانشسراها در دست اصلاح‏‎ ‎‏و پاکسازی است، بر همه ما لازم است با متصدیان کمک‏‎ ‎‏کنیم و برای همیشه نگذاریم دانشگاهها به انحراف کشیده‏‎ ‎‏شود؛ و هر جا انحرافی به چشم خورد با اقدام سریع به رفع‏‎ ‎‏آن کوشیم. و این امر حیاتی باید در مرحله اول با دست‏‎ ‎‏پرتوان خود جوانان دانشگاهها و دانشسراها انجام گیرد که‏‎ ‎‏نجات دانشگاه از انحراف، نجات کشور و ملت است.‏

‏     و اینجانب به همه نوجوانان و جوانان در مرحله اول، و‏‎ ‎‏پدران و مادران و دوستان آنها در مرحله دوم، و به‏‎ ‎‏دولتمردان و روشنفکران دلسوز برای کشور در مرحله بعد‏‎ ‎‏وصیت می کنم که در این امر مهم که کشورتان را از آسیب‏‎ ‎‏نگه می دارد، با جان و دل کوشش کنید و دانشگاهها را به‏‎ ‎‏نسل بعد بسپرید. و به همه نسلهای مسلسل توصیه می کنم‏‎ ‎‏که برای نجات خود و کشور عزیز و اسلامِ آدم ساز،‏‎ ‎‏دانشگاهها را از انحراف و غرب و شرقزدگی حفظ و‏‎ ‎‏پاسداری کنید و با این عمل انسانی ـ اسلامی خود دست‏‎ ‎‏قدرتهای بزرگ را از کشور قطع و آنان را ناامید نمایید.‏‎ ‎‏خدایتان پشتیبان و نگهدار باد.‏

. انتهای پیام /*