کد مطلب: 2712 | تاریخ مطلب: 22/03/1402
  • تلگرام
  • Google+
  • Cloob
  • نسخه چاپی

فرازی از وصیتنامه سیاسی - الهی امام خمینی (س)

فرازی از وصیتنامه سیاسی - الهی امام خمینی (س)

به حال این اسلام غریب که پس از صدها سال ستمگری‏‎ ‎‏قلدرها و جهل توده ها امروز طفلی تازه پا و ولیده ای است‏‎ ‎‏محفوف به دشمنهای خارج و داخل، رحم کنید. و شما‏‎ ‎‏اشکالتراشان به فکر بنشینید که آیا بهتر نیست به جای‏‎ ‎‏سرکوبی به اصلاح و کمک بکوشید؛ و به جای طرفداری از‏‎ ‎‏منافقان و ستمگران و سرمایه داران و محتکران بی انصاف‏‎ ‎‏از خدا بیخبر، طرفدار مظلومان و ستمدیدگان و محرومان‏‎ ‎‏باشید؛

اینجانب توصیه می کنم که قبل از مطالعه وضعیت‏‎ ‎‏کنونی جهان و مقایسه بین انقلاب اسلامی ایران با سایر‏‎ ‎‏انقلابات و قبل از آشنایی با وضعیت کشورها و ملتهایی که‏‎ ‎‏در حال انقلاب و پس از انقلابشان بر آنان چه می گذشته‏‎ ‎‏است، و قبل از توجه به گرفتاریهای این کشور طاغوتزده از‏‎ ‎‏ناحیه رضاخان و بدتر از آن محمدرضا که در طول‏‎ ‎‏چپاولگریهایشان برای این دولت به ارث گذاشته اند، از‏‎ ‎‏وابستگیهای عظیم خانمانسوز، تا اوضاع وزارتخانه ها و‏‎ ‎‏ادارات و اقتصاد و ارتش و مراکز عیاشی و مغازه های‏‎ ‎‏مسکرات فروشی و ایجاد بی بندوباری در تمام شئون‏‎ ‎‏زندگی و اوضاع تعلیم و تربیت و اوضاع دبیرستانها و‏‎ ‎‏دانشگاهها و اوضاع سینماها و عشرتکده ها و وضعیّت‏‎ ‎‏جوانها و زنها و وضعیت روحانیون و متدیّنین و‏ آزادیخواهان متعهّد و بانوان عفیف ستمدیده و مساجد در‏‎ ‎‏زمان طاغوت و رسیدگی به پرونده اعدام شدگان و‏‎ ‎‏محکومان به حبس و رسیدگی به زندانها و کیفیت عملکرد‏‎ ‎‏متصدیان و رسیدگی به مال سرمایه داران و زمینخواران‏‎ ‎‏بزرگ و محتکران و گرانفروشان و رسیدگی به دادگستریها‏‎ ‎‏و دادگاههای انقلاب و مقایسه با وضع سابق دادگستری و‏‎ ‎‏قضات و رسیدگی به حال نمایندگان مجلس شورای‏‎ ‎‏اسلامی و اعضای دولت و استاندارها و سایر مأمورین که‏‎ ‎‏در این زمان آمده اند و مقایسه با زمان سابق و رسیدگی به‏‎ ‎‏عملکرد دولت و جهاد سازندگی در روستاهای محروم از‏‎ ‎‏همه مواهب حتی آب آشامیدنی و درمانگاه و مقایسه با‏‎ ‎‏طول رژیم سابق با در نظر گرفتن گرفتاری به جنگ‏‎ ‎‏تحمیلی و پیامدهای آن از قبیل آوارگان میلیونی و‏‎ ‎‏خانواده های شهدا و آسیب دیدگان در جنگ و آوارگان‏‎ ‎‏میلیونی افغانستان و عراق و با نظر به حصر اقتصادی و‏‎ ‎‏توطئه های پی در پی امریکا و وابستگان خارج و داخلش‏‎ ‎‏(اضافه کنید فقدان مبلّغ آشنا به مسائل به مقدار احتیاج و‏‎ ‎‏قاضی شرع) و هرج و مرجهایی که از طرف مخالفان اسلام‏‎ ‎‏و منحرفان و حتی دوستان نادان در دست اجرا است و‏‎ ‎‏دهها مسائل دیگر، تقاضا این است که قبل از آشنایی به‏‎ ‎‏مسائل، به اشکالتراشی و انتقاد کوبنده و فحاشی برنخیزید؛‏ و به حال این اسلام غریب که پس از صدها سال ستمگری‏‎ ‎‏قلدرها و جهل توده ها امروز طفلی تازه پا و ولیده ای است‏‎ ‎‏محفوف به دشمنهای خارج و داخل، رحم کنید. و شما‏‎ ‎‏اشکالتراشان به فکر بنشینید که آیا بهتر نیست به جای‏‎ ‎‏سرکوبی به اصلاح و کمک بکوشید؛ و به جای طرفداری از‏‎ ‎‏منافقان و ستمگران و سرمایه داران و محتکران بی انصاف‏‎ ‎‏از خدا بیخبر، طرفدار مظلومان و ستمدیدگان و محرومان‏‎ ‎‏باشید؛ و به جای گروههای آشوبگر و تروریستهای مفسد و‏‎ ‎‏طرفداری غیرمستقیم از آنان، توجهی به ترور شدگان از‏‎ ‎‏روحانیون مظلوم تا خدمتگزاران متعهد مظلوم داشته‏‎ ‎‏باشید؟‏

. انتهای پیام /*