کد مطلب: 2710 | تاریخ مطلب: 01/03/1402
  • تلگرام
  • Google+
  • Cloob
  • نسخه چاپی

فرازی از وصیتنامه سیاسی - الهی امام خمینی (س)

فرازی از وصیتنامه سیاسی - الهی امام خمینی (س)

اگر مراد از مظاهر تمدن و‏‎ ‎‏نوآوردها، اختراعات و ابتکارات و صنعتهای پیشرفته که‏‎ ‎‏در پیشرفت و تمدن بشر دخالت دارد، هیچ گاه اسلام و هیچ‏‎ ‎‏مذهب توحیدی با آن مخالفت نکرده و نخواهد کرد بلکه‏‎ ‎‏علم و صنعت مورد تأکید اسلام و قرآن مجید است.

گروه اول که باید گفت از حکومت و قانون و سیاست یا‏‎ ‎‏اطلاع ندارند یا غرضمندانه خود را به بی اطلاعی می زنند.‏‎ ‎‏زیرا اجرای‏‎ ‎‏قوانین بر معیار قسط و عدل و جلوگیری از‏ ستمگری و حکومت جائرانه و بسط عدالت فردی و‏‎ ‎‏اجتماعی و منع از فساد و فحشا و انواع کجرویها، و آزادی‏‎ ‎‏بر معیار عقل و عدل و استقلال و خودکفایی و جلوگیری از‏‎ ‎‏استعمار و استثمار و استعباد، و حدود و قصاص و‏‎ ‎‏تعزیرات بر میزان عدل برای جلوگیری از فساد و تباهی‏‎ ‎‏یک جامعه، و سیاست و راه بردن جامعه به موازین عقل و‏‎ ‎‏عدل و انصاف و صدها از این قبیل، چیزهایی نیست که با‏‎ ‎‏مرور زمان در طول تاریخ بشر و زندگی اجتماعی کهنه‏‎ ‎‏شود. این دعوی به مثابه آن است که گفته شود قواعد عقلی‏‎ ‎‏و ریاضی در قرن حاضر باید عوض شود و به جای آن‏‎ ‎‏قواعد دیگر نشانده شود. اگر در صدر خلقت، عدالت‏‎ ‎‏اجتماعی باید جاری شود و از ستمگری و چپاول و قتل‏‎ ‎‏باید جلوگیری شود، امروز چون قرن اتم است آن روش‏‎ ‎‏کهنه شده! و ادعای آنکه اسلام با نوآوردها مخالف است‏‎ ‎‏ـ همان سان که محمدرضا پهلوی مخلوع می گفت که اینان‏‎ ‎‏می خواهند با چهارپایان در این عصر سفر کنند ـ یک اتهام‏‎ ‎‏ابلهانه بیش نیست. زیرا اگر مراد از مظاهر تمدن و‏‎ ‎‏نوآوردها، اختراعات و ابتکارات و صنعتهای پیشرفته که‏‎ ‎‏در پیشرفت و تمدن بشر دخالت دارد، هیچ گاه اسلام و هیچ‏‎ ‎‏مذهب توحیدی با آن مخالفت نکرده و نخواهد کرد بلکه‏‎ ‎‏علم و صنعت مورد تأکید اسلام و قرآن مجید است. و اگر‏ مراد از تجدد و تمدن به آن معنی است که بعضی‏‎ ‎‏روشنفکران حرفه ای می گویند که آزادی در تمام منکرات و‏‎ ‎‏فحشا حتی همجنس بازی و از این قبیل، تمام ادیان‏‎ ‎‏آسمانی و دانشمندان و عقلا با آن مخالفند گرچه غرب و‏‎ ‎‏شرقزدگان به تقلید کورکورانه آن را ترویج می کنند. ‏

. انتهای پیام /*