شهر رمضان الذی انزل فیه القرآن

در این مختصر سعی ما بر آن است تا در هر روز یکی از گنجهای رمضان را که از آثار امام خمینی استخراج نموده ایم در اختیار علاقمندان و طالبان گنجهای حقیقی قرار دهیم. باشد که در پایان، با 30 گنج آشنا شده و بهره برداری و مالکیتش را از آن خویش کنیم.

انشاء الله برای یک سال پیش رو بیمه شده و نیازهای مان را از آن منبع و سفره گسترده تامین نماییم. تا چه قبول افتد و چه در نظر آید.

راه ورود به مهمانسرای الهی

توجه به غیر خدا، انسان را به حجابهای «ظلمانی » و «نورانی» محجوب نماید. کلیه امور دنیوی اگر موجب توجه انسان به دنیا و غفلت از خداوند متعال شود، باعث حجب ظلمانی می شود. تمام عوالم اجسام حجابهای ظلمانی می باشد، و اگر دنیا وسیله توجه به حق و رسیدن به دار آخرت، که « دار التشریف» است، باشد، حجابهای ظلمانی به حجب نورانی مبدل می گردد؛ و «کمال انقطاع» آن است که تمام حجب ظلمانی و نورانی پاره و کنار زده شود، تا به مهمانسرای الهی که «معدن عظمت» است بتوان وارد گردید.(جهاد اکبر یا مبارزه با نفس، ص 32)