کد مطلب: 2486 | تاریخ مطلب: 14/08/1397
  • تلگرام
  • Google+
  • Cloob
  • نسخه چاپی

دعوت به قیام

* وصیت من به ملتهای کشورهای اسلامی [این]است که انتظار نداشته باشید که از خارج،کسی به شما در      رسیدن به هدف_که آن اسلام و پیاده کردن احکام اسلام است_کمک کند.خود باید به این امر حیاتی که           آزادی و استقلال را تحقق می بخشد قیام کنید .


* ملتها باید قیام کنند و خودشان را از دست حکومتهای خودشان،و قدرتهای بزرگ نجات بدهند .


* امیدوارم که مسلمانان سایر کشورها از تجربیات مسلمانان ایران پند گرفته و توی دهن غرب بزنند،و روی       پای خود بایستند،و با تمسک به اسلام به افتخارات گذشته خود دست یابند .


* ای مسلمانان غیرتمند اقطار عالم!از خواب غفلت برخیزید و اسلام و کشورهای اسلامی را ازدست            استعمارگران و وابستگان به آنان رهایی بخشید .


* آیا برای مسلمانان جهان ننگ نیست که با این همه سرمایه های انسانی و مادی و معنوی،با داشتن چنین            مکتب مترقی و پشتوانه الهی،تن به سلطه قدرتمندان  مستکبر و دزدان دریایی و زمینی قرن بدهند .


* این ملتها هستند که باید نهضت کنند،قیام کنند وخودشان را از دست اشرار نجات بدهند .


* ملتها باید از جا برخیزند،اگر بنشینند و منتظر این باشند که برای آنها،چه برای جهات مادی شان و چه برای      جهات معنوی شان، دیگران بیایند و کاری بکنند،این اشتباه است .


* وظیفه مسلمانان است که قیام در راه اسلام کنند، ودست قدرتهایی را که برای نابودی اسلام وبرخورداری      از منابع مسلمین،مشغول توطئه هستند را قطع کنند .


* درد اشنایان جوامع اسلامی،همانان که با محرومان و پابرهنگان میثاق خون بسته اند،باید توجه کنند که           درآغاز راه مبارزه اند .


* همه ملت های اسلام با بیداری و با توجه به پا خیزند،و این دستهای فاسدی که می خواهد همه ملتهای اسلام      را در تحت سلطه ابر قدرتها قرار بدهد،آنها را سر جای خودشان بنشانند .


* سکوت در مقابل دستگاه فاسد جبار،برای ملت اسلام ننگ است .


* ملتهای مسلمان،از فداکاری مجاهدین ما در راه استقلال وآزادی و اهداف توسعه اسلام بزرگ،الگو بگیرند و      با پیوستن به هم سد استعمار واستثمار را بشکنند [و]به پیش،به سوی آزادگی و زندگی انسانی بروند .


* پیروزی ملت مسلمان ایران بدون شک سر مشق خوبی برای سایر ملل ستمدیده جهان،خصوصاً ملتهای           خاور میانه خواهد بود،که چگونه یک ملتی با اتکا به ایدئولوژی انقلابی اسلام بر قدرتهای عظیم فایق می آید   .

. انتهای پیام /*