کد مطلب: 2394 | تاریخ مطلب: 17/04/1400
  • تلگرام
  • Google+
  • Cloob
  • نسخه چاپی

رسالت قلم

رسالت قلم

* قلمی فایده دارد که بیدارگر توده های مردم باشد .


* شهدا را قلم ها می سازند و قلمها هستند که شهید پرورند.


* « دماء شهدا » اگر چه بسیار ارزشمند و سازنده است لکن قلمها بیشتر می توانند سازنده باشند.


* قلم خودش یکی از اسلحه هاست، این قلم باید دست اشخاص صالح ، و دست افاضل باشد.


* اشخاصی که قلم در دستشان  است متوجه باشند  که قلم آنها، زبان آنها، در حضور خداست.


* همت بگمارید که قلم و بیان خویش را برای تعالی اسلام و کشور و ملت خود به  کار گیرید.


* قلمها اگر در دنیا برای خدا و برای خلق خدا به کار بیفتد ، مسلسلها کنار می رود.


* شما کوشش کنید که با بیان و قلم، مسلسلها را کنار بگذارید و میدان را به قلمها و به علمها و به دانشها واگذار کنید.


* قلمها اگر در دنیا برای خدا و برای خلق خدا به کار بیفتد ، مسلسلها کنار می رود، و اگر برای خدا و برای خلق خدا نباشد مسلسل ساز می شود.


* آن کسی قلمش قلم انسانی است که از روی انصاف بنویسد.


* قلمی آزاد است که توطئه گر نباشد .


* آن قدری که بشر از قلمهای صحیح نفع برده است از چیزی دیگر نبرده است، و آن قدری که ضرر کشیده است ، از چیزهای دیگر ضرر نبرده است.


* کسانی که اهل قلم هستند ، اهل بیان هستند ، کوشش کنند که مردم را دعوت به  وحدت بکنند.


* مسئولیت بزرگ شما امروز قلمهایی است که در دست شماست.

. انتهای پیام /*