کد مطلب: 3323 | تاریخ مطلب: 28/04/1400
  • تلگرام
  • Google+
  • Cloob
  • نسخه چاپی

فلسفه حج و رسالت حجاج در کنگره عظیم عبادی- سیاسی حج 7

فلسفه حج و رسالت حجاج در کنگره عظیم عبادی- سیاسی حج 7

فلسفه حج و رسالت حجاج در کنگره عظیم عبادی- سیاسی حج 7

ملت و دولت ایران، در حالی که از بسیاری از دولتهای منطقه مخالفتهای بیجا دیده‏‎ ‎‏است، هرگز نمی خواهد از اخوت اسلامی چشم پوشی نموده و به اعمال قدرت دست‏‎ ‎‏زند. حکومتهای منطقه در عوض آنکه همه دست در دست هم منطقه را از دست‏‎ ‎‏قدرتهای بزرگ، که به آنها به چشم وابسته می نگرند، نجات دهند، و نیز به جای آنکه در‏‎ ‎‏مقابل کسانی که ثروتهای سرشار آنان، خصوصاً نفت، را به رایگان می برند بایستند، و به‏‎ ‎‏جای آنکه منطقه را از لوث وجود اسرائیل پاک کنند، همۀ کوشش خود را در معارضه با‏‎ ‎‏دولت و ملت ایران خلاصه کرده اند! اینان با دشمن و متجاوز به ایران، که اگر فرصت پیدا‏‎ ‎‏کند به همۀ منطقه تجاوز می نماید، همدست شده و بر ضد ایران، که جرمی جز پیاده‏‎ ‎‏کردن احکام اسلام ندارد، همکاریهای همه جانبه می کنند. اینان باید بدانند که دولت‏‎ ‎‏ایران با قدرت عظیمی که از عنایات خداوند تعالی و پشتیبانی ملت چهل و چند میلیونی‏‎ ‎‏سرچشمه می گیرد قدرت مقابله به مثل را دارد. و این به وضوح ثابت شده است که امریکا‏‎ ‎‏و دیگر قدرتمندان در موارد گرفتاری دولتهای وابسته، تنها به اظهار پشتیبانی لفظی و‏‎ ‎‏احیاناً به فروش سلاحهای ابتدایی با قیمتهای بالا اکتفا نموده، و هرگز مشکلی از آنان را‏‎ ‎‏نمی گشایند. نمی توانند بگشایند، چرا که تصادم قدرتها در جهان بیش از این اجازۀ‏‎ ‎‏دخالت آشکارای آنان را نمی دهد. با تمام این اوصاف، ما همیشه دست برادری خود را‏‎ ‎‏برای از بین بردن نفوذ ابرقدرتها به سوی کشورهای اسلامی دراز کرده ایم. شما‏‎ ‎‏حکومتهای منطقه دیدید که صدام را امریکا و هم قطاران آن به چه بلیه ای دچار کردند.‏

‏در حالی که ایران در انقلاب و آشفتگی به سر می برد، او را به نوید «سرداری قادسیه»‏‎‎‎ ‎‏وادار کردند تا از زمین و دریا و هوا به کشور ما هجوم آورد. و خیانت بعضی از دست‏‎ ‎‏اندرکاران آن وقت نیز فرصتی بیشتر به او داد. مع ذلک، با همۀ آشوبها و گرفتاریهایی که‏‎ ‎‏نیروهای سلحشور دریایی، هوایی و زمینی با آن دست به گریبان بودند، در کنار سپاه و‏‎ ‎‏بسیج و نیروهای مردمی، دشمن را که مناطق وسیعی از کشور را غافلگیرانه مورد تجاوز‏‎ ‎‏قرار داده بود در همان محلها میخکوب نمودند؛ و پس از مدتی نه چندان زیاد با همۀ‏‎ ‎‏پشتیبانیهایی که از اطراف به او می شد آنها را از کشور خود راندند. و وضعیت امروز این‏‎ ‎‏دشمن خدا را نیز می بینید و می دانید که دیگر دولتهای منطقه در مقایسه با صدام چندان‏‎ ‎‏مهم نیستند. صدام امروز در این لجنزار مخوف برای یافتن راه نجات دست و پا می زند، و‏‎ ‎‏فریادش به جایی نمی رسد. ایران اگر او را یک انسان متعادل می دانست، امید نجاتی برای‏‎ ‎‏او بود. ولی با روحیۀ جنون آمیزی که از او آشکار است، ملت ما اجازه نمی دهد که‏‎ ‎‏جنایات نابخشنودنی او را نادیده بگیرند و او را برای ادامۀ خیانت به حال خود گذارند.‏‎ ‎‏پس، او را در حال اضطراب جانکاه و موت و حیات تا موقع مقتضی نگاه می دارند.‏

‏     و اینجانب به شما دولتهای منطقه هشدار می دهم که با مشورت با عقلا و تفکر در‏‎ ‎‏آیندۀ خود، بدون توجه به وعده های امریکا و دوستانش، که می خواهند شما را گرفتار‏‎ ‎‏کنند و با تخیلات نابجا همچون صدام عفلقی شما را به دام می اندازند تا خود را در منطقه‏‎ ‎‏هر چه بیشتر حاضر کنند و سرنوشت منطقه را به دست گیرند، خود را از این مهلکه کنار‏‎ ‎‏گیرید. و مطمئن باشید که دولتی چون دولت ایران، که متعهد به اسلام است و از فرامین‏‎ ‎‏الهی تخطی نمی کند، اگر دست برادری او را فشار دهید هرگز ضرر نمی بینید. و چه بهتر‏‎ ‎‏که دولتهای منطقه تمام نیروی خود را برای محو اسرائیل از جغرافیا تجهیز کنند.‏

‏اسرائیل، مفسدی که فلسطینیان مظلوم را بدین روز انداخته و به لبنان قهرمان آنهمه ظلم‏‏کرده و به کشورهای منطقه تعدی و تجاوز نموده است. چه چیز بهتر از اینکه دولتهای‏‎ ‎‏منطقه دست در دست هم نهند و منطقه را از شرّ اسرائیل و امریکای طرفدارش نجات‏‎ ‎‏دهند. و من کراراً تذکر داده ام که اسرائیل از نیل تا فرات را از خود می داند، و شما را‏‎ ‎‏غاصب سرزمینهای خویش می شمرد، گرچه اکنون جرأت اظهار صریح آن را ندارد.‏‎ ‎‏چنانچه صدام، برادر اسرائیل، نیز برای سلطه بر منطقه تلاش می کند. و بر فرض باطل با به‏‎ ‎‏قدرت رسیدن، آرامش را از همه سلب می نماید.‏

صحیفه امام ج 19ص 30-32

. انتهای پیام /*