نهانخانه اسرار

نهانخانه اسرار

بــــــــر در میکــــــده از روی نیــــاز آمده‏ام پیش اصحاب طریقت، به نمـــاز آمده‏ام از نهــــــــــانخـــــانه اســــرار، ندارم خبری به در پیــــــر مغـان صـــاحب راز آمده‏ام از ســـــر کـــــــــوی تو رانـدند مرا با خواری با دلــــــی سوخته از بادیــه باز آمده‏ام صوفی و خرقه خود، زاهد و سجّاده خویش من سوی دیر مغان، نغمه نـواز آمده‏ام با دلــــی غمــــــزده از دیر به مسجد رفتم به امیدی هِله با سوز و گـــداز آمده ام تا کنــــــــد پـــــــرتو رویت به دو عالم غوغا بــــر هــــر ذره، به صد راز و نیاز آمده‏ام

پنجشنبه, بهمن 25, 1397 14:53
مذهب رندان

مذهب رندان

آنکه دل بگسلد از هر دو جهان، درویش است آنکـــــه بگــــذشت ز پیـــدا و نهان، درویش است خـــــــــرقه و خانقه از مذهب رندان دور است آنکــــه دوری کند از ایــــــن و از آن، درویش است نیست درویش کــــــــــــه دارد کُلــه درویشی آنکـــــه نادیـــده کلاه و سر و جـان، درویش است حلقــــــه ذکـــــــــر میارای کــه ذاکر، یار است آنکــــــه ذاکـــــر بشناسد به عیان، درویش است هـــــر که در جمع کسان دعوی درویشی کرد بـــــه حقیقت، نــــه که با ورد زبان، درویش است صــــــوفی‏ای کو به هوای دل خود شد درویش بنـــده همت خویش است، چسان درویش است؟

پنجشنبه, بهمن 11, 1397 14:32
محفل رندان

محفل رندان

آیـــد آن روز کــــه خــــاک سر کویش باشم تــــرک جـــان کرده و آشفته رویَش باشم ســـــــاغر روح‏فـــــــزا از کــــف لطفش گیرم غافل از هر دو جهان، بسته مویش باشم ســـر نهــم بر قدمش، بوسه زنان تا دم مرگ مست تـــا صبح قیـامت ز سبویش باشم همچـو پروانه بسوزم برِ شمعش، همه عمر محـــو چـون می‏زده در روی نکویش باشم رســـد آن روز که در محفل رندان، سرمست راز دار همـــــــه اســـرار مگــــویش باشم یــــوسفـم، گـــــر نـــــزند بر سر بالینم سر همچــــو یعقـوب، دل آشفته بویش باشم

چهارشنبه, بهمن 10, 1397 14:31
محرم دل

محرم دل

بـــــاز گـــــــویم غم دل را کــــه تــــو دلدار منی در غم و شــــــــادی و اندوه و اَلَم، یار منی جــــز گل رویِ تــوام در دو جهان، یــاری نیست چهــــره بگشای به رویم که تو غمخوار منی چشم بیمار تـــــو ای مــــــی زده، بیمــارم کرد پـــــای بگــــــذار به چشمم که پرستار منی محرمـــــی نیست کــــه مــرهم بنهد بر دل من جز تو، ای دوست که خود محرم اسرار منی زاری از غمــــزه غمــــــــزای تو، پیش که کنم؟ بـا کــــــه گویم که تو، سرچشمه آزار منی؟ بر گشا موی خم اندر خم و دست افشان باش بـــــه خدا، یـــــــار منی، یار منی، یار منی

شنبه, بهمن 06, 1397 14:26
محرم راز

محرم راز

در غــــم هجر رخ مـــاه تو، در سوز و گدازیم تا به کی زین غم جانکـاه بسوزیم و بسازیم؟ شب هجــــــــــران تو آخر نشود، رُخ ننمایی در همــــه دهــــر تــو در نازی و ما گرد نیازیم آید آن روز که در بــــــــاز کنی، پرده‏گشایی؟ تا به خـــــاک قدمت جـان و سر خویش ببازیم به اشارت، اگرم وعــــــده دیــــــــدار دهد یار تا پس از مـــرگ به وجد آمده در ساز و نوازیم گر به اندیشه بیاید که پناهی است به کویت نـــه ســـوی بتکده رو کرده، نه راهی حجازیم ساقی از آن خُمِ پنهان که ز بیگانه نهان است بـــــاده در ســـاغـــــر ما ریز که ما محرم رازیم

جمعه, بهمن 05, 1397 14:25
صفحه 1 از 22 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | بعدی >