پرستاری شغل مقدس

کد : 3967 | تاریخ : 21 آذر 1400

پرستاری شغل مقدس

از شغلهای بسیار شریفی است‏‎ ‎‏که اگر چنانچه، انسان با وظایف انسانی و شرعی خودش عمل بکند، این یک عبادتی‏‎ ‎‏است که در تراز عبادتهای درجه اول است. البته مسئولیتهایی هم دارد. هم در پزشک و‏‎ ‎‏هم در نِرسها و هم در همۀ قشرهایی که در بیمارستانها هستند. یک مسئولیتهای بزرگی‏ هست برایشان.


‏‎صحیفه امام جلد 12  صفحه 285

‎‏

انتهای پیام /*