مایۀ ناز

دست من بَر سر زلفیْن تو بند است امشب‏

‏‏باخبر باش که پایم به کمند است امشب‏

‏‏جان مَن در خور یک بوسه ای از لعل تو نیست‏

‏‏قدس من! باز بگو بوسه به چند است امشب

کد : 3270 | تاریخ : 28 اسفند 1399

مایۀ ناز

دست من بَر سر زلفیْن تو بند است امشب

باخبر باش که پایم به کمند است امشب

جان مَن در خور یک بوسه ای از لعل تو نیست

قدس من! باز بگو بوسه به چند است امشب

لب من بر لب چون لعل تو، ای مایۀ ناز

مگسی سوخته بنشسته به قند است امشب

انتهای پیام /*