پرواز جان

گر بسوی کوچۀ دلدار راهی باز گردد‏

‏‏گر که بخت خفته ام با من دمی همساز گردد‏

‏‏گر نسیم صُبحگاهی رَه بکوی دوست یابد‏

‏گر دل افسرده با آن سرو قد همراز گردد

کد : 3260 | تاریخ : 08 اسفند 1399

پرواز جان

گر بسوی کوچۀ دلدار راهی باز گردد

گر که بخت خفته ام با من دمی همساز گردد

گر نسیم صُبحگاهی رَه بکوی دوست یابد 

 گر دل افسرده با آن سرو قد همراز گردد

گر نِی از دَرد دل عُشّاق شرحی بازگوید

  گر دل غمدیده با غمخواه هم آواز گردد

گر سُلیمان بر غم مور ضعیفی رحمت آرد 

 در بَر صاحبدلان والای و سَرافراز گردد

در هَوایش سر سپٰارم در قدومش جٰان بریزم 

 گر برویم در گشاید گر بنازی بازگردد

سایه افکن بر سَرم ای سَرو بُستان نکوئی

تا که جٰانم از جهٰان آمادۀ پرواز گردد

انتهای پیام /*