فرازی از وصیتنامه سیاسی - الهی امام خمینی (س)

امید‏‎ ‎‏آن دارم که نویسندگان و جامعه شناسان و تاریخ نویسان،‏ مسلمانان را از این اشتباه بیرون آورند. و آنچه گفته شده و‏‎ ‎‏می شود که انبیا ـ علیهم السلام ـ به معنویات کار دارند و‏‎ ‎‏حکومت و سررشته داری دنیایی مطرود است و انبیا و اولیا‏‎ ‎‏و بزرگان از آن احتراز می کردند و ما نیز باید چنین کنیم،‏‎ ‎‏اشتباه تأسف آوری است که نتایج آن به تباهی کشیدن‏‎ ‎‏ملتهای اسلامی و باز کردن راه برای استعمارگران خونخوار‏‎ ‎‏است

کد : 2711 | تاریخ : 08 خرداد 1402

و اما طایفه دوم که نقشه موذیانه دارند و اسلام را از‏‎ ‎‏حکومت و سیاست جدا می دانند. باید به این نادانان گفت‏‎ ‎‏که قرآن کریم و سنت رسول الله ـ صلی الله علیه و آله ـ آنقدر‏‎ ‎‏که در حکومت و سیاست احکام دارند در سایر چیزها‏‎ ‎‏ندارند؛ بلکه بسیار از احکام عبادی اسلام، عبادی ـ‏‎ ‎‏سیاسی است که غفلت از آنها این مصیبتها را به بار آورده.‏‎ ‎‏پیغمبر اسلام (ص) تشکیل حکومت داد مثل سایر‏‎ ‎‏حکومتهای جهان لکن با انگیزه بسط عدالت اجتماعی. و‏‎ ‎‏خلفای اول اسلامی حکومتهای وسیع داشته اند و حکومت‏‎ ‎‏علی بن ابیطالب ـ علیه السلام ـ نیز با همان انگیزه، به طور‏‎ ‎‏وسیعتر و گسترده تر از واضحات تاریخ است. و پس از آن‏‎ ‎‏بتدریج حکومت به اسم اسلام بوده؛ و اکنون نیز مدعیان‏‎ ‎‏حکومت اسلامی به پیروی از اسلام و رسول اکرم ـ صلی الله ‏‎ ‎‏علیه و آله ـ بسیارند.‏

‏     اینجانب در این وصیتنامه با اشاره می گذرم، ولی امید‏‎ ‎‏آن دارم که نویسندگان و جامعه شناسان و تاریخ نویسان،‏ مسلمانان را از این اشتباه بیرون آورند. و آنچه گفته شده و‏‎ ‎‏می شود که انبیا ـ علیهم السلام ـ به معنویات کار دارند و‏‎ ‎‏حکومت و سررشته داری دنیایی مطرود است و انبیا و اولیا‏‎ ‎‏و بزرگان از آن احتراز می کردند و ما نیز باید چنین کنیم،‏‎ ‎‏اشتباه تأسف آوری است که نتایج آن به تباهی کشیدن‏‎ ‎‏ملتهای اسلامی و باز کردن راه برای استعمارگران خونخوار‏‎ ‎‏است، زیرا آنچه مردود است حکومتهای شیطانی و‏‎ ‎‏دیکتاتوری و ستمگری است که برای سلطه جویی و‏‎ ‎‏انگیزه های منحرف و دنیایی که از آن تحذیر نموده اند؛‏‎ ‎‏جمع آوری ثروت و مال و قدرت طلبی و طاغوت گرایی‏‎ ‎‏است و بالاخره دنیایی است که انسان را از حق تعالی غافل‏‎ ‎‏کند. و اما حکومت حق برای نفع مستضعفان و جلوگیری‏‎ ‎‏از ظلم و جور و اقامه عدالت اجتماعی، همان است که مثل‏‎ ‎‏سلیمان بن داوود و پیامبر عظیم الشأن اسلام ـ صلی الله علیه‏‎ ‎‏و آله ـ و اوصیای‏‎ ‎‏بزرگوارش برای آن کوشش می کردند؛ از‏‎ ‎‏بزرگترین واجبات و اقامه آن از والاترین عبادات است،‏‎ ‎‏چنانچه سیاست سالم که در این حکومتها بوده از امور‏‎ ‎‏لازمه است. باید ملت بیدار و هوشیار ایران با دید اسلامی‏‎ ‎‏این توطئه ها را خنثی نمایند. و گویندگان و نویسندگان‏‎ ‎‏متعهد به کمک ملت برخیزند و دست شیاطین توطئه گر را‏‎ ‎‏قطع نمایند.‏ 

انتهای پیام /*