فرازی از وصیتنامه سیاسی - الهی امام خمینی (س)

ما مفتخریم که بانوان و زنان پیر و جوان و خرد و کلان‏ ‏در صحنه های فرهنگی و اقتصادی و نظامی حاضر، و‏‎ ‎‏همدوش مردان یا بهتر از آنان در راه تعالی اسلام و مقاصد‏‎ ‎‏قرآن کریم فعالیت دارند؛ و آنان که توان جنگ دارند، در‏‎ ‎‏آموزش نظامی که برای دفاع از اسلام و کشور اسلامی از‏‎ ‎‏واجبات مهم است شرکت، و از محرومیتهایی که توطئه‏‎ ‎‏دشمنان و ناآشنایی دوستان از احکام اسلام و قرآن بر آنها‏‎ ‎‏بلکه بر اسلام و مسلمانان تحمیل نمودند، شجاعانه و‏‎ ‎‏متعهدانه خود را رهانده و از قید خرافاتی که دشمنان برای‏‎ ‎‏منافع خود به دست نادانان و بعضی آخوندهای بی اطلاع از‏‎ ‎‏مصالح مسلمین به وجود آورده بودند، خارج نموده اند؛

کد : 2703 | تاریخ : 14 فروردين 1402

  ما مفتخریم که بانوان و زنان پیر و جوان و خرد و کلان‏ ‏در صحنه های فرهنگی و اقتصادی و نظامی حاضر، و‏‎ ‎‏همدوش مردان یا بهتر از آنان در راه تعالی اسلام و مقاصد‏‎ ‎‏قرآن کریم فعالیت دارند؛ و آنان که توان جنگ دارند، در‏‎ ‎‏آموزش نظامی که برای دفاع از اسلام و کشور اسلامی از‏‎ ‎‏واجبات مهم است شرکت، و از محرومیتهایی که توطئه‏‎ ‎‏دشمنان و ناآشنایی دوستان از احکام اسلام و قرآن بر آنها‏‎ ‎‏بلکه بر اسلام و مسلمانان تحمیل نمودند، شجاعانه و‏‎ ‎‏متعهدانه خود را رهانده و از قید خرافاتی که دشمنان برای‏‎ ‎‏منافع خود به دست نادانان و بعضی آخوندهای بی اطلاع از‏‎ ‎‏مصالح مسلمین به وجود آورده بودند، خارج نموده اند؛ و‏‎ ‎‏آنان که توان جنگ ندارند، در خدمت پشت جبهه به نحو‏‎ ‎‏ارزشمندی که دل ملت را از شوق و شعف به لرزه‏‎ ‎‏درمی آورد و دل دشمنان و جاهلان بدتر از دشمنان را از‏‎ ‎‏خشم و غضب می لرزاند، اشتغال دارند. و ما مکرر دیدیم‏‎ ‎‏که زنان بزرگواری زینب گونه ـ علیها سلام الله ـ فریاد‏‎ ‎‏می زنند که فرزندان خود را از دست داده و در راه خدای‏‎ ‎‏تعالی و اسلام عزیز از همه چیز خود گذشته و مفتخرند به‏‎ ‎‏این امر؛ و می دانند آنچه به دست آورده اند بالاتر از جنات‏‎ ‎‏نعیم است، چه رسد به متاع ناچیز دنیا.‏

‏     و ملت ما بلکه ملتهای اسلامی و مستضعفان جهان‏‎ ‎‏مفتخرند به اینکه دشمنان آنان که دشمنان خدای بزرگ و‏ ‏قرآن کریم و اسلام عزیزند، درندگانی هستند که از هیچ‏‎ ‎‏جنایت و خیانتی برای مقاصد شوم جنایتکارانه خود‏‎ ‎‏دست نمی کشند و برای رسیدن به ریاست و مطامع پست‏‎ ‎‏خود دوست و دشمن را نمی شناسند. و در رأس آنان‏‎ ‎‏امریکا این تروریست بالذات دولتی است که سرتاسر‏‎ ‎‏جهان را به آتش کشیده و هم پیمان او صهیونیست جهانی‏‎ ‎‏است که برای رسیدن به مطامع خود جنایاتی مرتکب‏‎ ‎‏می شود که قلمها از نوشتن و زبانها از گفتن آن شرم دارند؛ و‏‎ ‎‏خیال ابلهانه «اسرائیل بزرگ»! آنان را به هر جنایتی‏‎ ‎‏می کشاند. و ملتهای اسلامی و مستضعفان جهان مفتخرند‏‎ ‎‏که دشمنان آنها حسین اردنی این جنایت پیشه دوره گرد، و‏‎ ‎‏حسن و حسنی مبارک هم آخور با اسرائیل جنایتکارند و‏‎ ‎‏در راه خدمت به امریکا و اسرائیل از هیچ خیانتی به‏‎ ‎‏ملتهای خود رویگردان نیستند. و ما مفتخریم که دشمن ما‏‎ ‎‏صدام عفلقی است که دوست و دشمنْ او را به جنایتکاری‏‎ ‎‏و نقض حقوق بین المللی و حقوق بشر می شناسند و همه‏‎ ‎‏می دانند که خیانتکاریِ او به ملت مظلوم عراق و‏‎ ‎‏شیخ نشینان خلیج، کمتر از خیانت به ملت ایران نباشد. ‏

انتهای پیام /*