گنجهای رمضان 30

کمیاب ترین قاریان قرآن

کد : 2685 | تاریخ : 13 آذر 1397

کمیاب ترین قاریان قرآن

طایفه دیگر آنان هستند که قرآن را قرائت کنند و با دوای قرآن دردهای قلب خود را علاج کنند؛ پس به واسطه آن شب را بیدار و به عبادت بگذارنند، و روز را روزه بگیرند و به تشنگی گذرانند، و در مساجد حاضر شوند و اقامت کنند و از فراش خواب ناز برخیزند.

شهر رمضان الذی انزل فیه القرآن

در این مختصر سعی ما بر آن است تا در هر روز یکی از گنجهای رمضان را که از آثار امام خمینی استخراج نموده ایم در اختیار علاقمندان و طالبان گنجهای حقیقی قرار دهیم. باشد که در پایان، با 30 گنج آشنا شده و بهره برداری و مالکیتش را از آن خویش کنیم.

انشاء الله برای یک سال پیش رو بیمه شده و نیازهای مان را از آن منبع و سفره گسترده تامین نماییم. تا چه قبول افتد و چه در نظر آید.

گنج سی ام؛ کمیاب ترین قاریان قرآن

«قاریان قرآن سه گروه اند: یکی، آنان که قرائت قرآن را سرمایه معیشت اتخاذ نمودند، و به واسطه آن از ملوک حقوق و شهریه گیرند، و بر مردم تقدم جویند. و دیگر، آنان که حفظ حروف و صورت قرآن کنند، و تضییع حدود آن نمایند و او را پشت سر اندازند، چنانچه سوار قدح خود را به پشت آویرد خداوند زیاد نکند این قسم جمله قرآن را. و طایفه دیگر آنان هستند که قرآن را قرائت کنند و با دوای قرآن دردهای قلب خود را علاج کنند؛ پس به واسطه آن شب را بیدار و به عبادت بگذارنند، و روز را روزه بگیرند و به تشنگی گذرانند، و در مساجد حاضر شوند و اقامت کنند و از فراش خواب ناز برخیزند. پس، خداوند عزیز جبار به واسطه اینها دفع بلیات فرماید و باران از آسمان فرو فرستد. به خدا قسم که این گروه از قاریان قرآن از کبریت احمر کمیابترند.» (شرح چهل حدیث؛ ص 501)

. انتهای پیام /*

انتهای پیام /*