گنجهای رمضان 28

یک نصیحت مهم

کد : 2684 | تاریخ : 13 آذر 1397

یک نصیحت مهم

بلندگوها را در داخل مسجد بگذارید، و اینطور نباشد که بخواهید اطاعت خدا را بکنید خدای نخواسته، معصیت بشود. و از آداب ماه رمضان همین است که مردم را آرامش بدهید.

شهر رمضان الذی انزل فیه القرآن

در این مختصر سعی ما بر آن است تا در هر روز یکی از گنجهای رمضان را که از آثار امام خمینی استخراج نموده ایم در اختیار علاقمندان و طالبان گنجهای حقیقی قرار دهیم. باشد که در پایان، با 30 گنج آشنا شده و بهره برداری و مالکیتش را از آن خویش کنیم.

انشاء الله برای یک سال پیش رو بیمه شده و نیازهای مان را از آن منبع و سفره گسترده تامین نماییم. تا چه قبول افتد و چه در نظر آید.

یک نصیحت مهم

و یک کلمه ای که این نصیحتی است به اینها که در روضه خوانیها در – عرض می کنم – مجالسی که دارند، در تکیه ها، در اینطور چیزهایی که دارند، که توجه به ضعفای مردم بکنند. در بین مردم مریض هست، در بین مردم ضعیف هست، در بین مردم اشخاصی هستند پیرمرد، اشخاصی هستند پیرزن و ضعیف، صداها زیاد نباشد که مردم را منزجر کند. بلندگوها را بیرون نگذارید که فریادش همه مردم را منزجر کند. بلندگوها را در داخل مسجد بگذارید، و اینطور نباشد که بخواهید اطاعت خدا را بکنید خدای نخواسته، معصیت بشود. و از آداب ماه رمضان همین است که مردم را آرامش بدهید. اینها روزه می خواهند بگیرند، خوب، بعضیشان هست می خواهند اول شب بخوابند و روزه بگیرند فردا، بعضی ها هستند که کسالت دارند، مریض اند، مریضخانه ها پر است از اشخاص. معلولین در آنجا هستند، ممکن است اینها ناراحت کند آنها را. در امور یک قدری ملاحظه برادران ایمانی خودتان را بکنید. (صحیفه امام، ج 17، ص 498)

انتهای پیام /*